Tổng Hợp

13 thì trong tiếng anh: Công thức, cách dùng & dấu hiệu nhận biết

Các thì trong tiếng anh gồm những thì nào? Thì (thời) là 1 thuật ngữ mô tả trạng thái của 1 động từ (hành động) xảy ra vào 1 thời khắc bất kỳ. Tương ứng với 13 thì trong ngữ pháp tiếng anh, các động từ này được chia ở 3 thời không giống nhau dựa theo diễn biến sự kiện gồm ngày nay, quá khứ và tương lai.

Thì ngày nay đơn (Present Simple)

Khái niệm: Thì ngày nay đơn dùng để diễn tả 1 hành động xảy ra thường xuyên, 1 thói quen, lặp đi lặp lại có tính quy luật hoặc 1 sự thực hiển nhiên, 1 hành động diễn ra ở ngày nay.

Công thức:

Loại câu

Động từ thường

Động từ “to be”

Khẳng định

S + V(s/es) + O

He learns English everyday. (Anh đó học Tiếng Anh mỗi ngày).

S + am/is/are + O

I’m a content writer. (Tôi là viên chức sản xuất nội dung)

Phủ định

S + do/does not + V_inf + O

I don’t like to eat fruit. (Tôi ko thích ăn các loại hoa quả).

S + am/is/are  not + O

He is not a bad guy. (Anh đó ko hề tệ).

Nghi vấn

Do/Does + S + V_inf + O?

Do you often work late? (Bạn có thường xuyên đi muộn ko?)

Am/is/are + S + O?

Are you ready? (Bạn đã sẵn sàng chưa?)

Cách dùng:

 • Diễn tả 1 hành động xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại theo quy luật, thói quen.

He learns English everyday at 8 o’clock. (Anh đó học tiếng anh mỗi ngày lúc 8h).

 • Diễn tả 1 sự thực hiển nhiên, chân lý.

Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C).

 • Diễn tả 1 lộ trình, thời khắc biểu, kế hoạch đã biết trước. (Thì ngày nay đơn mang ý nghĩa tương lai)

The English lesson starts at 7 o’clock tomorrow morning. (Tiết học Tiếng Anh mở đầu lúc 7h sáng mai).

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu có các trạng từ chỉ tần suất như: always (xoành xoạch), often (thường xuyên), usually (thông thường), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v…

Thì ngày nay tiếp tục (Present Continuous)

Khái niệm: Thì ngày nay tiếp tục biểu đạt 1 hành động đang xảy ra, kéo dài 1 khoảng thời kì ở ngày nay.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + am/is/are + V_ing + …

I am doing my homework. (Tôi đang làm bài tập về nhà).

Phủ định

S + am/is/are not + V_ing + …

She is not cooking lunch. (Cô đó đang ko nấu bữa trưa)

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Are you going home? (Bạn có đang về nhà ko?)

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động đang xảy ra và kéo dài ở ngày nay.

I am doing my homework. (Tôi đang làm bài tập về nhà).

 • Phàn nàn về 1 hành động nào đó thường xuyên xảy ra.

He is always going to work forgetting to bring documents. (Anh đó luôn quên mang tài liệu lúc đi làm).

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu có các trạng từ chỉ thời kì: now (hiện nay, ngay lúc này), at present (ngày nay), at the moment (tại thời khắc này), right now (ngay hiện thời), v.v… hoặc các động từ có tính yêu cầu, mệnh lệnh như: look, listen, be quiet, v.v…

Thì ngày nay hoàn thành (Present Perfect)

Khái niệm: Thì ngày nay hoàn thành diễn tả 1 hành động đã kết thúc cho tới thời khắc ngày nay nhưng ko nhắc lại thời kì diễn ra hành động đó nữa.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + has/have + V3/ed + O

He has done work at home since 10 o’clock. (Anh đó hoàn thành công việc ở nhà lúc 10h).

Phủ định

S + has/have not + V3/ed + O

I have not met Huy since Tuesday. (Tôi đã ko gặp Huy từ thứ 3).

Nghi vấn

Have/has + S + V3/ed + O?

Have you called him yet? (Bạn đã gọi điện cho anh đó rồi chứ?)

Cách dùng:

 • Diễn tả 1 hành động xảy ra ở quá khứ nhưng còn kéo dài ở ngày nay và tương lai.

I have been a marketer since 2019. (Tôi đã làm marketer từ năm 2019)

 • Diễn tả hành động xảy ra và kết quả trong quá khứ nhưng ko nói rõ thời kì xảy ra

My brother has lost his mobile phone. (Anh trai tôi đã làm mất điện thoại).

 • Diễn tả 1 hành động, sự việc vừa mới xảy ra.

I have done my exam for 30 minutes. (Tôi đã hoàn thành bài rà soát trong 30 phút).

 • Nói về kinh nghiệm hoặc 1 trải nghiệm nào đó.

My husband and I have traveled to Nha Trang recently. (Vợ chồng tôi đã du lịch ở Nha Trang gần đây.

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu chứa các trạng từ: since (từ lúc), for (trong vòng), just (vừa mới), already (đã sẵn sàng), ever (bao giờ), yet (chưa từng), never (ko bao giờ), v.v..

Thì ngày nay hoàn thành tiếp tục

Khái niệm: Thì ngày nay hoàn thành tiếp tục biểu đạt 1 hành động mở đầu trong quá khứ, vẫn tiếp tục ở ngày nay, có thể tới tương lai và nhấn mạnh thời kì xảy ra sự việc.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + has/have + been + V-ing

I have been working at an Early Start Company for 1 year. (Tôi đã làm việc tại doanh nghiệp Early Start trong 1 năm).

Phủ định

S + has/have not + been + V-ing

Tuan hasn’t been smoking for 6 months. (Tuấn đã ko còn hút thuốc trong 6 tháng).

Nghi vấn

Have/has + S + been + V-ing?

Have you been standing in the rain for more than 1 hours? (Bạn đã đứng dưới trời mưa cả tiếng đồng hồ ư?)

Cách dùng:

 • Diễn tả 1 hành động trong quá khứ, vẫn tiếp tục ở ngày nay và có thể tới tương lai.

I have been working at an Early Start Company for 1 year.

(Tôi đã làm việc tại doanh nghiệp Early Start trong vòng 1 năm).

 • Diễn tả hành động vừa kết thúc với mục tiêu nêu kết quả của sự việc đó.

I am tired of because I have been working all night.

(Tôi mỏi mệt vì tôi đã làm việc suốt đêm).

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu có chứa các từ All day/week, since, for, for a long time, recently, lately, up until now,…

4 Thì quá khứ trong tiếng anh

Thì quá khứ đơn (Past Simple)

Khái niệm: Thì quá khứ đơn diễn tả 1 sự việc, hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Công thức:

Loại câu

Động từ thường

Động từ “to be”

Khẳng định

S + V2/ed + O

I met Hoa yesterday. (Hôm qua tôi đã gặp Hoa).

S + was/were + O

I was happy on my birthday yesterday. (Tôi cảm thấy hạnh phúc vào ngày sinh nhật của mình hôm qua).

Phủ định

S + didn’t + V_inf + O

She didn’t go to school yesterday.

(Hôm qua cô đó ko tới trường).

S + was/were + not + O

The road was not crowded yesterday.

(Đường phố ngày hôm qua ko đông).

Nghi vấn

Did + S + V_inf + O?

Did you visit Hoa 2 days ago? (Bạn đã tới thăm Hoa vào 2 hôm trước phải ko?)

Was/were + S + O?

Were you absent yesterday? (Hôm qua bạn vắng mặt phải ko?)

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

I did my homework yesterday. (Tôi đã làm bài tập hôm qua.)

 • Diễn tả hành động xảy ra liên tục trong quá khứ.

I had breakfast then I went to school. (Tôi đã ăn sáng rồi tới trường.)

 • Diễn tả thói quen trong quá khứ.

I used to go swimming with friends when I was young. (Tôi thường đi bơi cùng các bạn lúc còn nhỏ.)

 • Diễn tả 1 hành động xen vào 1 hành động đang xảy ra trong quá khứ. 

When I was studying, my brother watched a movie. (Lúc tôi đang học thì anh trai tôi xem phim).

 • Dùng trong câu điều kiện loại 2

If you studied hard, you could pass the exam. (Nếu bạn học siêng năng thì bạn đã vượt qua kỳ thi này).

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu có các từ: ago (cách đây), yesterday (hôm qua), last day/ month/ year (hôm trước, tháng trước, năm ngoái), v.v…

Thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous)

Khái niệm: Thì quá khứ tiếp tục biểu đạt 1 hành động, sự việc đang xảy ra tại 1 thời khắc nhất mực trong quá khứ. (Nhấn mạnh khoảng thời kì)

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + was/were + V_ing + O

Hoa was watching TV at 8 o’clock last night. (Hoa đang xem ti vi lúc 8h tối qua).

Phủ định

S + was/were + not + V_ing + O

I was not going out when my friend came yesterday. (Tôi đã ko ra ngoài lúc bạn tôi tới hôm qua).

Nghi vấn

Was/were + S + V_ing + O?

Were you watching a movie at 8 o’clock last night? (8h tối qua bạn đang xem phim phải ko?)

Cách dùng:

 • Diễn tả 1 hành động, sự việc đang diễn ra tại 1 thời khắc xác định trong quá khứ.

Hoa was watching TV at 8 o’clock last night. (Hoa đang xem ti vi lúc 8h tối qua).

 • Diễn tả 1 hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào.

I was having dinner at 7 o’clock when Hoa came. (Hoa đã tới lúc tôi đang ăn tối lúc 7h).

 • Diễn tả hành động xảy ra song song.

While Tom was reading a book, Mary was watching television. (Trong lúc Tom đọc sách thì Mary đang xem ti vi).

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu có chứa trạng từ chỉ thời kì có thời khắc xác định ở quá khứ: at/ at this time, when, while, as.

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

Khái niệm: Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động xảy ra trước 1 hành động, sự việc khác trong quá khứ.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + had + V3/ed + O

By 3pm yesterday, she had left her house (Tới 3 giờ chiều hôm qua, cô đó đã ra khỏi nhà).

Phủ định

S + had + not + V3/ed + O

By 3pm yesterday, she had not left her house (Tới 3 giờ chiều hôm qua, cô đó vẫn chưa ra khỏi nhà).

Nghi vấn

Had + S + V3/ed + O?

Had she left her house by 3pm yesterday? ( Cô đó đã rời khỏi nhà của mình trước 3 giờ chiều hôm qua?)

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động đã hoàn thành, kết thúc trước 1 thời khắc xác định trong quá khứ.

By 3pm yesterday, she had left her house. (Cô đó đã rời khỏi nhà trước 3h chiều hôm qua).

 • Diễn tả 1 hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ.

Before he went to bed, he had done his homework. (Trước lúc anh đó đi ngủ, anh đó đã làm xong bài tập).

 • Dùng trong câu điều kiện loại 3

If you had studied hard, you could have passed the English examination. (Nếu bạn học siêng năng, bạn đã vượt qua kỳ thi Tiếng Anh).

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu có chứa các từ: By the time (vào lúc), prior to that time (thời khắc trước đó), as soon as (càng sớm càng…), when (lúc nào), before (trước lúc, trước đó), after (sau lúc, sau đó), until then (cho tới lúc đó)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp tục (Past Perfect Continuous)

Khái niệm: Thì quá khứ hoàn thành tiếp tục diễn tả 1 hành động, sự việc đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động, sự việc ở quá khứ.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + had been + V_ing + O

Hoa had been watching films. (Hoa đã đang xem phim).

Phủ định

S + had + not + been + V_ing + O

Hoa had been watching films. (Hoa đã đang xem phim).

Nghi vấn

Had + S + been + V_ing + O?

Had Hoa been watching films? (Có phải Hoa đang xem phim?)

Cách dùng:

 • Diễn tả 1 hành động xảy ra liên tục trước 1 hành động, sự việc khác trong quá khứ. (Nhấn mạnh khoảng thời kì diễn ra hành động trước).

Hoa had been watching films before she went to bed. (Hoa đang xem phim trước lúc cô đó đi ngủ).

 • Diễn tả 1 hành động xảy ra liên tục trước 1 thời khắc xác định trong quá khứ.

Hoa had been watching films for an hour until 10pm. (Hoa đã xem phim trong cả tiếng đồng hồ cho tới 10h tối.)

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu có chứa các từ: before (trước lúc), after (sau lúc), until then (cho tới lúc đó), since (từ lúc), for (trong vòng), v.v…

5 thì tương lai cơ bản trong tiếng anh

Thì tương lai đơn (Simple Future)

Khái niệm: Thì tương lai đơn diễn tả 1 hành động ko có dự kiến trước. Hành động này được quyết định tại thời khắc nói.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + will/shall/ + V_inf + O

Hoa will watch a film tonight. (Hoa sẽ xem phim vào tối nay).

Phủ định

S + will/shall + not + V_inf + O

Hoa will not watch a film tonight. (Hoa sẽ ko xem phim vào tối nay).

Nghi vấn

Will/shall + S + V_inf + O?

Will Hoa watch a film tonight? (Hoa sẽ xem phim vào tối nay chứ?).

Cách dùng:

 • Diễn tả 1 dự đoán ko có căn cứ.

I think it will be sunny. (Tôi nghĩ trời sẽ nắng).

 • Diễn tả 1 quyết định đột xuất ngay tại thời khắc nói.

I will bring tea to you. (Tôi sẽ mang trà cho bạn).

 • Diễn tả 1 yêu cầu, 1 lời hứa, dọa nạt.

I will never speak to you again. (Tôi sẽ ko nói lại điều đó với bạn nữa).

 • Dùng trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại 1.

If it’s rainy, I will not go out. (Nếu trời mưa, tôi sẽ ko ra ngoài).

Tín hiệu nhận diện:

Thì tương lai gần (Near Future)

Khái niệm: Thì tương lai gần diễn tả 1 hành động đã có kế hoạch, dự kiến cụ thể trong tương lai. 

Công thức:

Loại câu

Động từ thường

Động từ “to be”

Khẳng định

S + is/ am/ are + going to + V-inf

He is going to get married this year.

(Anh đó dự kiến thành thân vào năm sau).

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going to + V-inf

He is going to get married this year.

(Anh đó ko định thành thân vào năm sau).

Nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to + V

Is he going to get married this year? (Anh đó sẽ thành thân vào năm sau chứ?)

Cách dùng:

 • Diễn tả 1 dự kiến, kế hoạch trong tương lai.

He is going to get married this year.

(Anh đó dự kiến thành thân vào năm sau).

 • Diễn tả 1 sự việc, dự đoán có căn cứ, dẫn chứng cụ thể. 

Look at those dark clouds! It is going to rain!

(Hãy nhìn những đám mây kia kìa! Trời sắp mưa đấy!

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu có chứa các từ: tomorrow (ngày mai), next day/ week/ …(ngày tiếp theo, tuần kế tiếp, …), in + thời kì (trong bao nhiêu thời kì nữa).

Thì tương lai tiếp tục (Future Continuous)

Khái niệm: Thì tương lai tiếp tục diễn tả 1 hành động, sự việc sẽ đang xảy ra tại 1 thời khắc trong lương tai.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + will/shall + be + V-ing

I’ll be staying at home at 8 pm tomorrow. (Tôi sẽ đang ở nhà vào lúc 8h tối mai).

Phủ định

S + will/shall + not + be + V-ing

I’ll not be staying at home at 8 pm tomorrow. (Tôi sẽ ko đang ở nhà vào lúc 8h tối mai).

Nghi vấn

Will/shall + S + be + V-ing?

Will you be staying at home at 8 pm tomorrow? (Bạn sẽ ko ở nhà vào lúc 8h tối mai đúng ko?)

Cách dùng:

 • Diễn tả 1 hành động, sự việc sẽ đang xảy ra ở 1 thời khắc xác định trong tương lai hoặc diễn ra liên tục trong 1 khoảng thời kì ở tương lai.

She will be climbing on the mountain at this time next Saturday.

(Cô đó sẽ đang đi leo núi vào lúc này ở thứ 7 tuần tới).

 • Diễn tả 1 hành động xảy ra như 1 phần trong kế hoạch, thời khắc biểu.

I will be making plans tomorrow morning. (Tôi sẽ đang làm kế hoạch vào sáng mai).

 • Diễn tả hành động đang xảy ra trong tương lai thì hành động khác xen vào. Hành động xen ngang chia ở ngày nay đơn.

I will be waiting for you when the plane lands. (Tôi sẽ đang đợi bạn lúc tàu bay hạ cánh).

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu chứa các cụm từ next year, next month, next time, in the future, tomorrow, v.v…

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)

Khái niệm: Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động, sự việc hoàn thành, kết thúc trước 1 thời khắc trong tương lai.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + shall/will + have + V3/ed

I will have finished my housework by 7 pm. (Tôi sẽ hoàn thành việc nhà trước 7 giờ tối).

Phủ định

S + shall/will + NOT + have + V3/ed + O

I will not have finished my housework by 7 pm. (Tôi sẽ ko thể hoàn thành việc nhà trước 7 giờ tối).

Nghi vấn

Shall/Will + S + have + V3/ed?

Will you have finished your housework by 7 pm? (Bạn sẽ hoàn thành việc nhà vào lúc 7h tối chứ?)

Cách dùng:

 • Diễn tả 1 hành động hoàn thành trước 1 thời khắc trong tương lai.

I will have finished my housework by 7 pm. (Tôi sẽ hoàn thành việc nhà trước 7 giờ tối).

 • Diễn tả 1 hành động sẽ kết thúc trước 1 hành động trong tương lai.

I will have finished my housework before I watch movies. (Tôi sẽ hoàn thành việc nhà trước lúc xem phim).

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu chứa các từ by, before + thời kì, by the time, by the end of + thời kì tương lai.

Thì tương lai hoàn thành tiếp tục (Future Perfect Continuous)

Khái niệm: Thì tương lai hoàn thành tiếp tục diễn tả 1 hành động sẽ xảy ra và kéo dài liên tục trước 1 thời khắc nào đó trong tương lai.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + will/shall + have been + V_ing

We will have been living in this house for 10 years by next month. (Chúng tôi sẽ sống ở ngôi nhà này trong vòng 10 năm kể từ tháng tới).

Phủ định

S + will not + have been + V_ing

We will not have been living in this house for 10 years by next month. (Tới tháng sau, chúng tôi sẽ chưa sống ở ngôi nhà này tới 10 năm).

Nghi vấn

Will/shall + S + have been + V-ing?

Will they have been building this house by the end of this year? (Họ sẽ xây xong ngôi nhà này vào cuối năm nay chứ?)

Cách dùng:

Diễn tả 1 hành động sẽ xảy ra và kéo dài liên tục trước 1 thời khắc nào đó trong tương lai. (nhấn mạnh khoảng thời kì)

I will have been studying English for 10 year by the end of next month.

(Tôi sẽ đang học Tiếng Anh được 10 năm vào cuối tháng sau).

Tín hiệu nhận diện:

Trong câu có chứa các từ: 

for + khoảng thời kì + by/ before + mốc thời kì trong tương lai.

by the time: vào lúc nào đó

by then: tới lúc đó

5 Mẹo ghi nhớ các thời thì trong tiếng anh đơn giản

Để ghi nhớ và vận dụng thành thục 13 thì trong tiếng anh, ngoài việc ôn luyện tri thức, bài tập thường xuyên, bạn học nên vận dụng 5 mẹo dưới đây để ứng phó nhanh, chuẩn xác trong mọi bài thi và tình huống.

Ghi nhớ trục thời kì của thì trong tiếng anh

Có 3 mốc thời kì cơ bản là quá khứ, ngày nay và tương lai. Tương đương với mỗi cột mốc gồm các thời kỳ chuyển tiếp và bạn cần nắm rõ thời thì vận dụng ở các mốc này.

Nắm chắc đặc điểm của động từ

Tương ứng với 3 thì cơ bản có 4 thì kèm theo gồm: thì đơn, tiếp tục, hoàn thành và hoàn thành tiếp tục. Đặc điểm động từ của các thì này có điểm giống nhau và bạn học cần ghi nhớ. Cụ thể:

Thì đơn: Động từ thêm (s/es) dựa theo chủ ngữ là số ít hay số nhiều hoặc (d/ed)

Thì tiếp tục: Động từ + ing = (V-ing)

Thì hoàn thành: Have/Has/Had + PII (quá khứ phân từ)

Thì hoàn thành tiếp tục: Have/Has/Had + been + V-ing

Đặc trưng, thì tương lai luôn có (will) hoặc (be + going to).

Ghi nhớ theo cấu trúc thì ngày nay

Bằng cách chuyển dạng của động từ theo thì tương ứng, bạn chỉ cần thay thế động từ đã chuyển đổi vào công thức thì ngày nay là xong.

 • Chuyển sang thì quá khứ: 

V(s/es) => V(d/ed)/ V2  

Am/ Is/ Are => Was/ Were

Has/ have => Had

 • Chuyển sang thì tương lai: 

Thêm will + động từ nguyên mẫu.

Am/ is/ are => be

Xây dựng mindmap tổng hợp các thời thì trong tiếng anh 

Để tạo nên mindmap hoàn chỉnh, bạn cần liên kết giữa đọc, viết và trình diễn sao cho khoa học. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng ghi nhớ 13 thì trong tiếng rằng gì? Vận dụng như thế nào? 

Thực hành và luyện tập thường xuyên 

Một nguyên tắc buộc phải để học tốt các thì trong tiếng anh nói riêng và các tri thức khác nói chung đó là bạn phải thực hành thường xuyên. Tương tự việc gặp 1 người nhiều lần bạn sẽ thân thuộc và hiểu rõ con người của họ thì tiếng anh cũng vậy, càng xúc tiếp nhiều càng nhớ lâu và vận dụng tốt trong mọi tình huống.

Học thêm qua ứng dụng trực tuyến

Kế bên các loại sách giáo trình, bài tập giấy, bạn cũng có thể thay đổi hình thức học bằng các ứng dụng trực tuyến. Đây là 1 trong những cách học tiếng anh hiệu quả nhưng ko gây nhàm chán bởi mỗi ứng dụng ngoài phân phối tri thức, bài tập nhưng còn giúp bạn luyện tập qua nhiều phương thức như trò chơi, giải đố, v.v…

Qua bài viết tổng hợp trên đây, bạn học đã nắm được nói chung toàn thể các thì trong tiếng anh, cách dùng, cấu trúc và tín hiệu nhận diện của mỗi thì ra sao. Ở các bài viết tiếp theo, chúng mình sẽ nói đến tới từng thì thời riêng lẻ giúp bạn vận dụng đúng chuẩn trong mọi tình huống. Cùng đón đọc để ủng hộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II nhé!

GIÁ TRỊ MỚI HẤP DẪN – HỌC HIỆU QUẢ GẤP ĐÔI

Cùng nhỏ HỌC MÀ CHƠI – GIỎI 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH với chương trình tập huấn chuẩn Quốc tế. Đặc trưng!! Tặng ngay suất học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II Class – Lớp học chuyên đề cùng thầy cô giáo trong nước và quốc tế giúp con học tốt, ba mẹ đồng hành hiệu quả. ĐĂNG KÝ NGAY!!

Bạn thấy bài viết 13 thì trong tiếng anh: Công thức, cách dùng & tín hiệu nhận diện có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về 13 thì trong tiếng anh: Công thức, cách dùng & tín hiệu nhận diện bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#thì #trong #tiếng #anh #Công #thức #cách #dùng #dấu #hiệu #nhận #biết

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button