Tổng Hợp

300 bài ôn luyện môn toán lớp 4

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4
PHẦN KIẾN THỨC

KIẾN THỨC VỀ BỘ NHỚ
*** SỐ VÀ SỐ ***

I. Tri thức cần ghi nhớ

1. Dùng 10 chữ số để viết các số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Có 10 số có 1 chữ số: (Từ 0 tới 9)

Có 90 số có 2 chữ số: (từ 10 tới 99)

Có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 tới số 999)

Có 9000 số có 4 chữ số: (từ các số 1000 tới 9999 ……

3. Số tự nhiên nhỏ nhất bằng 0. Ko tồn tại số tự nhiên lớn nhất.

4. Hai số tự nhiên liên tục hơn kém nhau 1 (hơn kém nhau) 1 số.

5. Các số kết thúc bằng 0, 2, 4, 6, 8 được gọi là số chẵn. Hai số chẵn liên tục hơn kém nhau 2 đơn vị.

6. Các số kết thúc bằng 1, 3, 5, 7, 9 được gọi là số lẻ. Hai số lẻ liên tục hơn kém nhau 2 đơn vị.

A. BỔ SUNG

1. a + b = b + a

2. (a + b) + c = a + (b + c)

3. 0 + a = a + 0 = a

4. (a – n) + (b + n) = a + b

5. (a – n) + (b – n) = a + b – nx 2

6. (a + n) + (b + n) = (a + b) + nx 2

7. Nếu một số hạng được nhân lên n lần và các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng được tăng lên thành một số xác thực bằng (n – 1) lần số hạng được nhân.

8. Nếu giảm một số hạng đi n lần và giữ nguyên các số hạng còn lại, thì tổng bị giảm đi một số đúng bằng (1 -) số hạng giảm đi.

9. Trong một tổng nhưng số số hạng lẻ là số lẻ thì tổng đó là số lẻ.

10. Trong một tổng nhưng số số hạng lẻ là số chẵn thì tổng đó là số chẵn.

11. Tổng các số chẵn là một số chẵn.

12. Tổng của một số lẻ và một số chẵn là một số lẻ.

13. Tổng của hai số tự nhiên liên tục là một số lẻ.

B. TRỪ

1. a – (b + c) = (a – c) – b = (a – b) – c

2. Nếu số bị trừ và số bị trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của chúng ko đổi.

3. Nếu nhân số bị trừ lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một số đúng bằng (n -1) lần số bị trừ. (n> 1).

4. Nếu giữ nguyên số bị trừ, nhân với số bị trừ lên n lần thì hiệu giảm đi (n – 1) lần số trừ. (n> 1).

5. Nếu tăng số bị trừ lên n đơn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu tăng thêm n đơn vị.

6. Nếu tăng số bị trừ lên n đơn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu giảm đi n đơn vị.

Tải file tài liệu để xem thêm cụ thể

5/5 – (453 phiếu bầu)

#bài #ôn #luyện #môn #toán #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button