Là gì

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – một cụm từ đã quá thân thuộc với mỗi người Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những câu hỏi xung quanh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì?, tính năng, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để giúp người đọc hiểu rõ nội dung này. Luật Hoàng Phi xin gửi tới quý độc giả những thông tin liên quan qua bài viết:

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Tổ chức này được coi là cơ sở ươm tạo những cán bộ lãnh đạo, quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là cơ quan mở rộng của Nhà nước. Chi đoàn được tổ chức và hoạt động theo mẫu hình hành chính ngay từ đầu. từ trung ương xuống cấp xã, phường có đầy đủ các chức danh trong biên chế nhà nước.

Tác dụng cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngoài việc giảng giải khái niệm của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì?Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu rõ hơn về các tính năng cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin tưởng, đội quân xung kích cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Đoàn thanh niên là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất.

– Chi đoàn tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên nhận thức thâm thúy về Đảng, tham gia góp ý với Đảng, phê bình cán bộ, đảng viên, tham gia xây dựng Đảng, huấn luyện bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước. và các tổ chức đoàn thể.

Đoàn Thanh niên là đội quân xung kích cách mệnh của Đảng, tiên phong trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, là người đại diện chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội, là nơi để thanh niên có điều kiện hiến dâng và trưởng thành, là môi trường thân thiết, kết đoàn, nơi mọi người có thể san sớt tâm tư, tình cảm. tình cảm, ước muốn chính đáng, trên cơ sở đó giúp nhau cùng tiến bộ. Để thực hiện tốt tính năng của tổ chức Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, tổ chức Đoàn cần thực hiện tốt những việc sau:

– Một là: Tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị – xã hội, tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các hoạt động nhằm , kết đoàn mọi từng lớp thanh niên, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên, vì sự tiến bộ của thanh niên.

– Thứ hai: Nhiều chủng loại hóa các hình thức giáo dục thanh niên, hướng thanh niên tới những trị giá cao quý, sống có ích, có trách nhiệm với tập thể, thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động tuân theo lời Bác” gắn với thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi xanh Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, văn minh “, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi người. bản thân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Thứ ba: Tăng cường các phong trào hành động cách mệnh, góp phần phục vụ nhu cầu chính đáng của thanh niên. Hỗ trợ thanh niên tăng lên trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu việc làm, tư vấn hướng nghiệp, tạo môi trường để thanh niên tăng trưởng tài năng.

– Thứ tư: Tổ chức cho thanh niên tích cực tham gia các chương trình kinh tế – xã hội, tích cực đảm nhiệm những việc mới, việc khó. Chủ trì xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, thực hiện văn hóa giao thông, khuyến khích trí thức trẻ tham gia tăng trưởng nông thôn, miền núi.

Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong phạm vi Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là lực lượng lãnh đạo, Đoàn thanh niên là một trong những tổ chức thành viên.

Đoàn thanh niên lúc mới thành lập có tên là gì?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 tới nay, để thích hợp với yêu cầu của từng thời đoạn cách mệnh, Đoàn đã nhiều lần đổi tên:

– Từ 1931 tới 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

– Từ 1937 tới 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

– Từ tháng 11-1939 tới năm 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.

– Từ tháng 5-1941 tới năm 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam.

– Từ 25/10/1956 tới 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

– Từ tháng 02 năm 1970 tới tháng 11 năm 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

– Từ tháng 12 năm 1976 tới nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tương tự, lúc mới thành lập từ năm 1931-1936, tổ chức Đoàn có tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

– Đối với Đảng: Đoàn thanh niên là hoạt động đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin tưởng của Đảng, là nguồn cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.

 

– Đối với Nhà nước: Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, huấn luyện và bảo vệ thanh niên.

– Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn giữ vai trò là hạt nhân chính trị trong việc xây dựng tổ chức, bộ máy và hoạt động của Hội Liên hợp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các thành viên trong Hội.

– Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Chi đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội, có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, huấn luyện, bồi dưỡng hàng ngũ làm công việc thiếu nhi, tạo mọi điều kiện thuận tiện. về hạ tầng và tài chính cho hoạt động của Đội.

Nhiệm vụ và quyền hạn Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều 2 và Điều 3 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn như sau:

– Nhiệm vụ của các thành viên:

+ Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động và rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Kiểu mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Chấp hành Điều lệ Liên đoàn và các nghị quyết của Liên đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt tập thể và đóng đoàn phí đúng quy định.

+ Liên hệ chặt chẽ với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hợp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp sức thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

– Quyền của thành viên:

+ Yêu cầu tổ chức đoàn, bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, được giúp sức, tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

+ Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đoàn các đơn vị quản lý.

+ Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phản biện, biểu quyết, đề xuất và bảo xem xét kiến ​​về công việc của Liên đoàn.

Nguyên tắc hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, được trình bày như sau:
– Các cơ quan lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn do bầu cử thành lập, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, tư nhân chịu trách nhiệm.
– Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hợp là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của tổ chức Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội đoàn viên ở cấp đó. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.
– Ban Chấp hành Đoàn thanh niên các đơn vị quản lý có trách nhiệm báo cáo hoạt động của mình trước Đại hội, Hội nghị đại biểu cùng cấp, Ban Chấp hành Đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng cùng cấp. cấp và để thông báo cho Ban Chấp hành Đảng bộ. Đội hạ.
– Các nghị quyết của Đoàn phải được thực hiện nghiêm túc, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, tư nhân phục tùng tổ chức.
– Trước lúc quyết định công việc và biểu quyết của Đoàn, tất cả các thành viên đều được hỗ trợ thông tin và phát biểu ý kiến ​​của mình, những ý kiến ​​thuộc thiểu số được quyền bảo lưu báo cáo với Đoàn cấp trên cho tới lúc Đại hội đại biểu toàn quốc phải nghiêm túc chấp hành. độ phân giải ngày nay.

Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn

Cuối tháng 3-1931, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trần Phú. Hội nghị đề ra những nhiệm vụ cấp bách và kiện toàn thành phần người lao động trong Đảng.

Cũng tại hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên đối với sự nghiệp cách mệnh, đã ra quyết định “Phải khẩn trương thành lập tổ chức Đoàn” và hướng dẫn các tổ chức Đảng ở các địa phương. quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn.

Từ đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương ra đời. Trải qua các thời đoạn của Cách mệnh, tổ chức này trải qua các tên gọi như: Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và ngày nay là Đoàn thanh niên cộng sản. Hồ Chí Minh.

Cùng với tổ quốc, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Từ ngày 23 tới ngày 25 tháng 5 năm 1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Liên hợp đã lấy ngày 26 tháng 3, một ngày trong Hội nghị Trung ương tháng 3 năm 1931 làm ngày kỷ niệm thành lập Liên hợp.

Trên đây, là nội dung liên quan tới Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì?. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết trên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Hình Ảnh về:
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Video về:
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Wiki về
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – một cụm từ đã quá thân thuộc với mỗi người Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những câu hỏi xung quanh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì?, tính năng, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để giúp người đọc hiểu rõ nội dung này. Luật Hoàng Phi xin gửi tới quý độc giả những thông tin liên quan qua bài viết:

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Tổ chức này được coi là cơ sở ươm tạo những cán bộ lãnh đạo, quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là cơ quan mở rộng của Nhà nước. Chi đoàn được tổ chức và hoạt động theo mẫu hình hành chính ngay từ đầu. từ trung ương xuống cấp xã, phường có đầy đủ các chức danh trong biên chế nhà nước.

Tác dụng cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngoài việc giảng giải khái niệm của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì?Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu rõ hơn về các tính năng cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin tưởng, đội quân xung kích cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Đoàn thanh niên là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất.

– Chi đoàn tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên nhận thức thâm thúy về Đảng, tham gia góp ý với Đảng, phê bình cán bộ, đảng viên, tham gia xây dựng Đảng, huấn luyện bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước. và các tổ chức đoàn thể.

Đoàn Thanh niên là đội quân xung kích cách mệnh của Đảng, tiên phong trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, là người đại diện chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội, là nơi để thanh niên có điều kiện hiến dâng và trưởng thành, là môi trường thân thiết, kết đoàn, nơi mọi người có thể san sớt tâm tư, tình cảm. tình cảm, ước muốn chính đáng, trên cơ sở đó giúp nhau cùng tiến bộ. Để thực hiện tốt tính năng của tổ chức Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, tổ chức Đoàn cần thực hiện tốt những việc sau:

– Một là: Tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị – xã hội, tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các hoạt động nhằm , kết đoàn mọi từng lớp thanh niên, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên, vì sự tiến bộ của thanh niên.

– Thứ hai: Nhiều chủng loại hóa các hình thức giáo dục thanh niên, hướng thanh niên tới những trị giá cao quý, sống có ích, có trách nhiệm với tập thể, thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động tuân theo lời Bác” gắn với thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi xanh Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, văn minh “, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi người. bản thân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Thứ ba: Tăng cường các phong trào hành động cách mệnh, góp phần phục vụ nhu cầu chính đáng của thanh niên. Hỗ trợ thanh niên tăng lên trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu việc làm, tư vấn hướng nghiệp, tạo môi trường để thanh niên tăng trưởng tài năng.

– Thứ tư: Tổ chức cho thanh niên tích cực tham gia các chương trình kinh tế – xã hội, tích cực đảm nhiệm những việc mới, việc khó. Chủ trì xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, thực hiện văn hóa giao thông, khuyến khích trí thức trẻ tham gia tăng trưởng nông thôn, miền núi.

Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong phạm vi Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là lực lượng lãnh đạo, Đoàn thanh niên là một trong những tổ chức thành viên.

Đoàn thanh niên lúc mới thành lập có tên là gì?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 tới nay, để thích hợp với yêu cầu của từng thời đoạn cách mệnh, Đoàn đã nhiều lần đổi tên:

– Từ 1931 tới 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

– Từ 1937 tới 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

– Từ tháng 11-1939 tới năm 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.

– Từ tháng 5-1941 tới năm 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam.

– Từ 25/10/1956 tới 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

– Từ tháng 02 năm 1970 tới tháng 11 năm 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

– Từ tháng 12 năm 1976 tới nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tương tự, lúc mới thành lập từ năm 1931-1936, tổ chức Đoàn có tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

– Đối với Đảng: Đoàn thanh niên là hoạt động đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin tưởng của Đảng, là nguồn cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.

– Đối với Nhà nước: Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, huấn luyện và bảo vệ thanh niên.

– Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn giữ vai trò là hạt nhân chính trị trong việc xây dựng tổ chức, bộ máy và hoạt động của Hội Liên hợp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các thành viên trong Hội.

– Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Chi đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội, có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, huấn luyện, bồi dưỡng hàng ngũ làm công việc thiếu nhi, tạo mọi điều kiện thuận tiện. về hạ tầng và tài chính cho hoạt động của Đội.

Nhiệm vụ và quyền hạn Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều 2 và Điều 3 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn như sau:

– Nhiệm vụ của các thành viên:

+ Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động và rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Kiểu mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Chấp hành Điều lệ Liên đoàn và các nghị quyết của Liên đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt tập thể và đóng đoàn phí đúng quy định.

+ Liên hệ chặt chẽ với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hợp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp sức thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

– Quyền của thành viên:

+ Yêu cầu tổ chức đoàn, bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, được giúp sức, tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

+ Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đoàn các đơn vị quản lý.

+ Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phản biện, biểu quyết, đề xuất và bảo xem xét kiến ​​về công việc của Liên đoàn.

Nguyên tắc hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, được trình bày như sau:
– Các cơ quan lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn do bầu cử thành lập, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, tư nhân chịu trách nhiệm.
– Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hợp là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của tổ chức Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội đoàn viên ở cấp đó. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.
– Ban Chấp hành Đoàn thanh niên các đơn vị quản lý có trách nhiệm báo cáo hoạt động của mình trước Đại hội, Hội nghị đại biểu cùng cấp, Ban Chấp hành Đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng cùng cấp. cấp và để thông báo cho Ban Chấp hành Đảng bộ. Đội hạ.
– Các nghị quyết của Đoàn phải được thực hiện nghiêm túc, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, tư nhân phục tùng tổ chức.
– Trước lúc quyết định công việc và biểu quyết của Đoàn, tất cả các thành viên đều được hỗ trợ thông tin và phát biểu ý kiến ​​của mình, những ý kiến ​​thuộc thiểu số được quyền bảo lưu báo cáo với Đoàn cấp trên cho tới lúc Đại hội đại biểu toàn quốc phải nghiêm túc chấp hành. độ phân giải ngày nay.

Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn

Cuối tháng 3-1931, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trần Phú. Hội nghị đề ra những nhiệm vụ cấp bách và kiện toàn thành phần người lao động trong Đảng.

Cũng tại hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên đối với sự nghiệp cách mệnh, đã ra quyết định “Phải khẩn trương thành lập tổ chức Đoàn” và hướng dẫn các tổ chức Đảng ở các địa phương. quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn.

Từ đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương ra đời. Trải qua các thời đoạn của Cách mệnh, tổ chức này trải qua các tên gọi như: Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và ngày nay là Đoàn thanh niên cộng sản. Hồ Chí Minh.

Cùng với tổ quốc, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Từ ngày 23 tới ngày 25 tháng 5 năm 1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Liên hợp đã lấy ngày 26 tháng 3, một ngày trong Hội nghị Trung ương tháng 3 năm 1931 làm ngày kỷ niệm thành lập Liên hợp.

Trên đây, là nội dung liên quan tới Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì?. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết trên.

[rule_{ruleNumber}]

#Đoàn #Thanh #niên #Cộng #sản #Hồ #Chí #Minh #là #gì

Nguồn:
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Bạn thấy bài viết Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button