Là gì

Mâu thuẫn là gì? Tính chất và vai trò của mâu thuẫn

Xung đột là gì? Thực chất và vai trò của xung đột

Hình ảnh về: Xung đột là gì? Thực chất và vai trò của xung đột

Video về: Xung đột là gì? Thực chất và vai trò của xung đột

Wiki Xung đột là gì? Thực chất và vai trò của xung đột

Tranh chấp là gì? Tính chất và vai trò của tranh chấp
-

Cuộc sống hàng ngày từ những xung đột thường được nhắc tới, đó có thể là xung đột về ý kiến giữa con người với nhau, xung đột về ý kiến, quyết định… Vậy xung đột là gì?

1. Thế nào là tranh chấp?

1.1. Xung đột là gì?

Trái lại trong tiếng Anh là Contra tranh chấp.

Tranh chấp được hiểu là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Vì vậy, bất kỳ tranh chấp nào cũng phải bao hàm hai mặt đối lập, hai mặt này có sự thống nhất với nhau, đồng thời giữa hai mặt cũng có sự đấu tranh qua lại.

1.2. Tranh chấp trong triết học là gì?

Loại suy khái niệm của tranh chấp là gì? ở trên, tranh chấp trong triết học cũng nhắc đến tới:

Sự thống nhất và đấu tranh, chuyển hoá giữa các mặt đối lập của sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau.

Mặt đối lập trong phép biện chứng duy vật là sự nói chung những mặt, những tính chất,… tăng trưởng ngược chiều nhau nhưng cùng tồn tại trong một sự vật, hiện tượng cụ thể tạo nên sự vật, hiện tượng đó. Mặt đối lập là tổng thể các tính chất và sự vận động tuy trái ngược nhau nhưng lại là tiền đề, điều kiện tồn tại của nhau.

Tranh chấp triết học theo quan niệm siêu hình được hiểu như sau:

– Là sự đối lập phi logic;

– Ko có sự đồng thuận;

– Ko có sự chuyển hóa biện chứng giữa các mặt đối lập.

Tóm lại, tranh chấp là hai mặt đối lập thống nhất với nhau.

1.3. Cho một ví dụ về sự tranh chấp

Ví dụ về xung đột trong cuộc sống có thể được đưa ra như sau:

– Xung đột giữa các tư nhân lúc làm cùng một công việc, nhưng mỗi người có một phương pháp và kế hoạch không giống nhau. Dị đồng ý kiến, giải pháp dẫn tới tranh luận, dẫn tới tranh chấp về cách khắc phục công việc.

– Xung đột giữa các tư nhân và nhóm lúc có sự khác lạ về lợi ích hoặc ý kiến. Trong một nhóm, hồ hết mọi người đều thống nhất một ý kiến, nhưng cũng có một vài tư nhân đưa ra một ý kiến khác.

– Lúc thảo luận một vấn đề, nếu giữa các nhóm có ý kiến không giống nhau sẽ dẫn tới dị đồng, tranh chấp giữa các nhóm.

Ví dụ về tranh chấp biện chứng:

– Xung đột giữa điện tích dương và điện tích âm,

– Tranh chấp giữa lực hút và lực đẩy trong vật lý

– Tranh chấp giữa đồng hóa và dị hóa ở sinh vật

– Tranh chấp giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp bị bóc lột trong đời sống kinh tế …

Ngoài ra, còn có những tranh chấp trong quan niệm về lối sống giữa yếu tố tâm linh và vô thần; giữa người thực thi pháp luật và tội phạm.

1.4. Khắc phục xung đột là gì?

Khắc phục tranh chấp là kết quả của quá trình đấu tranh giữa các mặt đối lập:

Những tranh chấp cũ mất tích và những tranh chấp mới được tạo nên

– Sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới

– Quá trình khắc phục tranh chấp tạo ra sự vận động và tăng trưởng vô tận của toàn cầu khách quan.

2. Cách phân loại xung đột?

Tranh chấp tồn tại trong mọi sự vật, hiện tượng trong mọi thời đoạn tăng trưởng của chúng.

Dựa trên mối quan hệ với sự vật đang xem xét, nó có thể được phân thành xung đột bên trong và xung đột bên ngoài.

Tranh chấp bên trong: tác động qua lại giữa các mặt, thiên hướng đối lập của cùng một sự vật.

Xung đột bên ngoài là xung đột xảy ra trong mối quan hệ giữa sự vật đó với sự vật khác.

Xung đột bên trong và bên ngoài là tương đối và phụ thuộc vào phạm vi xem xét. Bởi cùng một tranh chấp, trong mối quan hệ này nó là tranh chấp bên ngoài nhưng ở mối quan hệ khác nó là tranh chấp bên trong.

Căn cứ vào ý nghĩa đối với sự tồn tại và tăng trưởng của sự vật có thể phân thành tranh chấp cơ bản và tranh chấp ko thực chất.

Tranh chấp cơ bản quyết định thực chất của sự vật, sự tăng trưởng trong các thời đoạn của sự vật, đồng thời tồn tại trong toàn thể tồn tại của sự vật.

Tranh chấp về cơ bản ko chỉ đặc trưng cho một mặt nào đó của sự vật, ko quyết định thực chất của sự vật.

Theo Hồ Chí Minh:

Lúc có xung đột, lúc phải tìm cách khắc phục thì sẽ phát sinh vấn đề. Lúc có vấn đề, chúng ta phải khảo sát rõ ràng gốc rễ của tranh chấp là gì. Những tranh chấp này phải được khảo sát và nghiên cứu. Phải tách bạch rõ ràng và có hệ thống, phải phân rõ đâu là tranh chấp chính, đâu là phụ. Phải đưa ra một giải pháp

– Căn cứ vào vai trò của các tranh chấp đối với sự tồn tại và tăng trưởng của sự vật trong một thời kỳ nhất mực, chia tranh chấp thành tranh chấp sơ cấp và tranh chấp thứ cấp.

Tranh chấp sơ cấp: là tranh chấp nổi lên hàng đầu trong một thời đoạn tăng trưởng nhất mực của sự vật, tranh chấp này chi phối tranh chấp khác ở thời đoạn đó.

Tranh chấp thứ cấp: là tranh chấp phát sinh và tồn tại trong một thời đoạn tăng trưởng nhất mực của sự vật, nhưng ko giữ vai trò chi phối nhưng bị tranh chấp chi phối.

– Căn cứ vào tính chất của các mối quan hệ lợi ích, có thể phân loại xung đột thành xung đột đối kháng và ko đối kháng.

Xung đột đối kháng: xung đột giữa các giai cấp, các nhóm người, có lợi ích cơ bản đối lập nhau. Ví dụ: Tranh chấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản….

Xung đột ko đối kháng: là xung đột giữa các lực lượng xã hội có lợi ích cơ bản thống nhất với nhau, chỉ đối kháng với nhau về lợi ích nhất thời, bộ phận.

3. Quy luật tranh chấp là gì?

Quy luật tranh chấp là một trong những quy luật cơ bản trong phép biện chứng duy vật và lịch sử khẳng định mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên đều có sự tồn tại và tranh chấp. nội bộ.

Quy luật tranh chấp là quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Hiểu rõ hơn, mỗi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt đối lập, những thiên hướng không giống nhau, từ đó tạo nên những tranh chấp trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng. Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập sẽ tạo ra động lực vận động và tăng trưởng, làm cho cái cũ mất đi và cái mới được thay thế.

Quy luật xung đột bao gồm các nội dung sau:

Ở phía đối diện

Đó là những mặt có những tính chất, đặc điểm, … có xu thế chuyển đổi đối lập và tồn tại khách quan trong tự nhiên, tư duy và xã hội.

Về tranh chấp biện chứng

Là trạng thái nhưng các mặt đối lập có quan hệ và tác động lẫn nhau. Các tranh chấp biện chứng tồn tại khách quan và rộng rãi trong tư tưởng, xã hội và tự nhiên.

Tư duy có sự phản ánh tranh chấp với hiện thực, là xuất xứ của sự tăng trưởng nhận thức trong tranh chấp biện chứng.

Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự tồn tại nhưng ko thể tách rời và sự phụ thuộc lẫn nhau nhưng ko thể tách rời của các mặt đối lập, tạo nên những yếu tố tương đồng của các mặt đối lập.

Sự thống nhất của các mặt đối lập cũng hoạt động đồng đẳng, được coi là trạng thái chuyển động lúc có trạng thái thăng bằng.

Sự đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động qua lại lẫn nhau theo hướng loại trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đó.

Tuỳ theo mối quan hệ qua lại của điều kiện diễn ra cuộc đấu tranh nhưng hình thức đấu tranh giữa các mặt đối lập rất phong phú và nhiều chủng loại.

Có thể thấy, những tranh chấp phổ quát trong cuộc sống tuy được coi là mặt đối lập nhưng ko thể tách rời hoàn toàn nhưng có mối quan hệ tác động lẫn nhau.

Những lợi ích nào bị mất?

4. Thực chất của xung đột là gì?

Vì tranh chấp vốn có trong sự vật, hiện tượng là thực chất chung của mọi sự vật, hiện tượng nên tranh chấp mang tính khách quan.

Và theo Engels:

Nếu chuyển động cơ học đơn giản tự nó chứa đựng những tranh chấp, thì tất nhiên các dạng vật chất cao hơn, đặc thù là sự sống hữu cơ và sự tăng trưởng của nó, thì ko. phải chứa đựng những tranh chấp … Cuộc sống trước hết là một sinh thể đồng thời là nó nhưng cũng là một cái gì khác. Tương tự, sự sống cũng là một tranh chấp tồn tại trong bản thân sự vật và quá trình, một tranh chấp thường tự phát sinh và tự khắc phục, lúc tranh chấp ko còn thì sống chết cũng ko tồn tại. còn nữa. xảy ra. Cũng như chúng ta thấy rằng trong lĩnh vực tư tưởng, chúng ta ko thể thoát khỏi sự tranh chấp; chẳng hạn như tranh chấp giữa năng lực nhận thức vô hạn bên trong con người với sự tồn tại thực tiễn của năng lực đó ở con người bị hoàn cảnh bên ngoài hạn chế và khả năng của họ bị hạn chế. Về mặt ý thức, tranh chấp này được khắc phục liên tục qua nhiều thế hệ, nhưng ít nhất là đối với chúng ta trong thực tiễn, cũng là vô tận, và được khắc phục theo một chuyển động đi lên vô hạn.

Ngoài ra, xung đột còn có sự phong phú và nhiều chủng loại.

Tính nhiều chủng loại, phong phú của tranh chấp trình bày ở chỗ, mỗi sự vật, hiện tượng có thể có nhiều loại tranh chấp không giống nhau, tranh chấp cũng biểu lộ không giống nhau trong những điều kiện lịch sử cụ thể không giống nhau; Các mặt tranh chấp có vị trí, vai trò không giống nhau đối với sự tồn tại, vận động và tăng trưởng của sự vật, hiện tượng.

Trong các lĩnh vực không giống nhau có những tranh chấp có thực chất không giống nhau. Điều đó đã tạo nên sự nhiều chủng loại, phong phú trong cách trình bày của các tranh chấp.

Tranh chấp có tính phổ quát vì nó tồn tại trong mọi sự vật và hiện tượng, trong mọi thời đoạn, mọi quá trình, trong tự nhiên, xã hội và trong tư tưởng.

Những lợi ích nào bị mất?

5. Vai trò của xung đột là gì?

Xung đột có một vai trò và ý nghĩa to lớn. Xung đột trong xã hội nói chung, xung đột trong cuộc sống nói riêng là động lực của sự vận động của xã hội, giúp xúc tiến các quá trình hoạt động. Tranh chấp còn là động lực, là xuất xứ của sự vận động, chuyển đổi, tăng trưởng và mang tính khách quan phổ quát. Đặc thù:

– Chuyển hoá, tăng trưởng là quá trình chuyển từ sự vật này sang sự vật khác, hoặc từ thời đoạn này sang thời đoạn khác.

Mỗi sự vật đều tồn tại trong mình nhiều tranh chấp: tranh chấp bên trong và bên ngoài, tranh chấp cơ bản và ko cơ bản, tranh chấp lớn và phụ, v.v … Tuy nhiên, giữa các mặt đối lập đó ko chỉ là sự thống nhất nhưng còn là quá trình đấu tranh với nhau.

– Sự thống nhất của các mặt đối lập trong một tranh chấp làm cho sự vật tương đối ổn định về mặt chất nhất mực, ko thay đổi. Tuy nhiên, giữa chúng vừa có sự thống nhất vừa có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Cuộc đấu tranh này là xuất xứ của sự chuyển hoá giữa các mặt đối lập.

Sự chuyển đổi này sẽ làm cho mọi thứ chuyển đổi thành một thứ khác, có thể là một thời đoạn mới hoặc một điều mới.

Vì vậy, tăng trưởng có thể hiểu là sự đấu tranh giữa (của) các mặt đối lập.

Kế bên những lợi ích nhưng xung đột mang lại, xung đột còn có thể tác động xấu tới các nhân vật và các vấn đề trong cuộc sống, gây ra những bất hòa, tranh cãi, thậm chí là xung đột nghiêm trọng nếu ko có sự đồng thuận. tốt nhất và có thể khắc phục được.
Đây là thông tin câu trả lời cho Xung đột là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi

19006199 để được hỗ trợ.
[rule_{ruleNumber}]

# Quản lý # những gì # là # tài sản # và # quy tắc # của # cấu trúc

Bạn thấy bài viết Tranh chấp là gì? Tính chất và vai trò của tranh chấp có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Tranh chấp là gì? Tính chất và vai trò của tranh chấp bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button