Là gì

Người Đứng Đầu Đạo Cao Đài Gọi Là Gì, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức của Cao Đài Tiên Thiên gồm ba cơ quan chính gọi là Tam Đài. Ba cơ quan này tượng trưng cho ba yếu tố của con người: Bát Quái Đài đại diện phần vô vi, tượng trưng cho vong hồn; Cửu Trùng Đài đại diện phần đời, tượng trưng phần xác; Hiệp Thiên Đài là phần bán hữu hình thuộc về nửa đời nửa đạo, tượng trưng cho Chơn thần. Tam Đài còn đại diện cho ba cơ quan có quyền hành cao nhất trong đạo đó là quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp. Với ba quyền này thì tổ chức của Cao Đài Tiên Thiên có thể xem là một tổ chức mang mẫu hình của một nhà nước lập hiến.

Đang xem: Người đứng đầu đạo cao đài gọi là gì

Cao Đài Tiên Thiên có nguyên tắc tổ chức vừa giống với những nguyên tắc của Cao Đài nói chung, vừa có những nét đặc trưng riêng. Theo Hiến chương tu chỉnh Cao Đài Tiên Thiên năm 2010, có những nguyên tắc tổ chức cụ thể như sau: Tam đài phân lập, lưỡng phái đồng đẳng, dân chủ tập trung, tư nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo, thống nhất hành đạo… 1. Tam đài phân lập Cơ cấu tổ chức của Cao Đài Tiên Thiên gồm ba cơ quan chính gọi là Tam Đài. Ba cơ quan này tượng trưng cho ba yếu tố của con người: Bát Quái Đài đại diện phần vô vi, tượng trưng cho vong hồn; Cửu Trùng Đài đại diện phần đời, tượng trưng phần xác; Hiệp Thiên Đài là phần bán hữu hình thuộc về nửa đời nửa đạo, tượng trưng cho Chơn thần. Tam Đài còn đại diện cho ba cơ quan có quyền hành cao nhất trong đạo đó là quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp. Với ba quyền này thì tổ chức của Cao Đài Tiên Thiên có thể xem là một tổ chức mang mẫu hình của một nhà nước lập hiến. –Bát Quái Đài: Là cơ quan thiêng liêng của Đạo, là nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị Phật, Tiên, Thánh, Thần. Các vị này đại diện cầm quyền ở cõi vô hình nhưng tín đồ tin tưởng và hướng tới để chiêm bái, nguyện cầu. Toàn cầu thiêng liêng trong đạo Cao Đài Tiên Thiên được phân thành nhiều cấp bậc, trong đó cao nhất là Ngọc Hoàng Thượng Đế cầm quyền chủ quản để siêu rỗi. Các bậc còn lại gồm Tam Giáo Tổ Sư, Tam Trấn Oai Nghiêm và đại diện cho các chi Đạo như Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo. Tương tự, cơ cấu tổ chức tại Bát Quái Đài gồm những thành phần thuộc về Thiêng Liêng, là các đấng siêu linh ở cõi vô hình, ko có xác thân tại thế. Đây là cơ quan cao nhất trong Đạo.

Cửu Trùng Đàilà cơ quan hữu hình, được lãnh đạo bởi những người còn đang tại thế, theo quan niệm của Cao Đài Tiên Thiên thì đây là cơ quan có trách nhiệm dìu dắt con người vào cửa đạo để được về với Thượng Đế. Cửu Trùng Đài chia làm hai phái: Nam phái và nữ phái, chia làm 9 bậc gọi là Cửu phẩm. Đứng đầu là Giáo tông, sau tới Chưởng pháp, Đầu Sư, Phối Sư, Giáo sư, Giáo hữu, Lễ sanh, chức việc và tín đồ. Giữ quyền độ rỗi, mở rộng nền đạo. Số lượng chức sắc Cửu Trùng Đài được quy định theo Pháp Chánh Truyền như sau: 1 Giáo tông, 3 Chưởng pháp, 3 Đầu sư, 36 Phối sư, 72 Giáo sư, 3000 Giáo hữu, riêng Lễ sanh, chức việc thì ko quy định số lượng.

Giáo tônglà người giữ chức vụ cao nhất Cửu Trùng Đài, được gọi làAnh cảcho toàn đạo. Có quyền thay mặt Thượng Đế để dìu dắt tín đồ trong đường Đạo và đường đời. Là người có quyền thông công cùng Tam Thập Lục Thiên và Thất Thập Nhị Địa giớiđể cứu rỗi con người. Chưởng pháplà phẩm thấp hơn Giáo tông, gồm 3 vị đại diện cho ba nền tôn giáo: Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Tương ứng với 3 phái: Thái (Vàng), Thượng (Xanh), Ngọc (Đỏ). Chưởng pháp có quyền xem xét quy tắc trước lúc thi hành, luật này có lúc của Giáo tông truyền xuống hoặc của Đầu sư dâng lên. Nếu hai bên ko đồng ý thì phải đưa qua cho Hộ pháp để cầu Ngọc Hoàng Thượng Đế sửa lại. Chưởng pháp còn có quyền xem xét kinh điển trước lúc ban hành. Ba vị này đều có con dấu riêng, văn kiện, kinh sách muốn được ban hành phải có đủ 3 con dấu đấy. Ngoài ra, Chưởng pháp còn có nhiệm vụ can gián, sửa lỗi Giáo tông và cũng có quyền đề xuất truất phế Giáo tông. Đầu sưgồm 3 vị Thái, Thượng, Ngọc, có nhiệm vụ giữ quyền lập luật và ban hành luật đạo, nhưng phải thông qua Chưởng pháp và Giáo tông thông qua. Đầu sư có quyền xin bỏ luật nếu luật đó trái với lợi ích của tín đồ, ba vị này cũng có con dấu riêng, lúc ban hành luật cũng phải đồng thời có ba con dấu đấy. Phối sưgồm 36 vị, chia đều ra ba chi Thái, Thượng, Ngọc mỗi chi 12 vị. Mỗi chi chọn ra một vị làm Chánh Phối sư. Chánh Phối sư có thể thay thế Đầu sư để hành đạo, nhưng ko có quyền xin bỏ quy tắc. Phối sư là người thừa lệnh Chánh Phối sư để hành đạo. Giáo sưgồm 72 vị, chia đều ra ba chi Thái, Thượng, Ngọc mỗi chi 24 vị. Giáo sư có nhiệm vụ dạy dỗ tín đồ trong đường đạo và đường đời. Đây là những người giữ sổ bộ của tín đồ, thực hiện các lễ thức liên quan tới đời người của tín đồ. Giáo sư có quyền cầu xin giản bớt các quy tắc có liên quan tới tín đồ. Giáo hữugồm 3000 vị, cũng chia đều thành ba chi Thái, Thượng, Ngọc mỗi chi chiếm 1000 vị. Có nhiệm vụ phổ quát chơn truyền của đạo và có quyền xin giảm quy tắc của đạo. Các phẩm trên được liệt vào hàng chức sắc của Cửu Trùng Đài, những người giữ phẩm này phải là người đức độ, hết lòng vì đạo, ko còn vướn bận chuyện gia đình và xã hội, gọi là phế đời hành đạo. Lễ sanhlà những người có hạnh tốt, ko giới hạn số lượng, cũng được chia chi Thái, Thượng, Ngọc. Lễ sanh có nhiệm vụ dạy tín đồ về nghi lễ, cúng tế và lãnh trách nhiệm thượng tượng, khai đàn cho tín đồ mới nhập môn. Tín đồ muốn vào hàng chức sắc phải qua hàng Lễ sanh. Chức việcbao gồm Chánh Trị sự và Phó Trị sự, có trách nhiệm chăm sóc, dìu dắt, tương trợ đời sống sinh hoạt của tín đồ, xem tín đồ như em ruột của mình. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động đạo sự nơi địa phương được phó thác quản lý. Chức việc phải tùng theo lịnh của Giáo hữu và Lễ sanh. Tín đồlà những người ko có chức vị trong đạo, là những người có tâm hướng về đạo, có niềm tin vào sự cứu rỗi của Đấng Cao Đài. Tín đồ ko giới hạn về số lượng, càng nhiều càng tốt.

 

Hiệp Thiên Đàilà cơ quan tư pháp của Đạo, có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ quy tắc trong đạo, lập ra Tam Giáo Tòa để xử người vi phạm luật đạo. Ngoài ra đây còn là cơ quan giữ quyền bảo vệ chân truyền của Đạo, là cái gạch nối tiếp Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài cho Trời hiệp với người, cho vô hình hiệp với hữu hình bằng huyền diệu của cơ bút để ban truyền Thánh huấn nhằm vận hành cơ Đạo, cứu rỗi chúng sinh.Là quyền pháp luật cầm cân thiêng liêng, đưa rước chúng sinh vào đạo, đưa rước vong hồn vào Bát Quái Đài.

Đứng đầu Hiệp Thiên Đài là Hộ pháp, tiếp tới là Thượng sanh và Thượng phẩm, dưới nữa có Thập Nhị Thời Quân, Thập Nhị Bảo Quân, Giám đạo, Truyền trạng và Sĩ tải. Ngoài ra các họ đạo còn có thêm Thông sự, được xem là cùng cấp với Phó Trị sự, là người của Hiệp Thiên Đài nắm phần quy tắc ở địa phương. Trong Thập Nhị Thời Quân được chia làm 3 chi: Chi Pháp, chi Đạo, chi Thế. Chi Pháp có nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn pháp luật của Đạo, có thể thực hiện xử phạt tín đồ tới các hàng chức sắc nếu vi phạm luật Đạo. Đứng đầu là Hộ pháp, kế tới gồm Bảo pháp, Hiến pháp, Khai pháp và Tiếp pháp. Chi Đạo có công dụng tiếp thu và xử lý cáo trạng, xem xét các tình tiết liên quan tới cáo trạng, nếu thấy oan uổng hay chưa cấu thành hành vi phạm tội thì sẽ trình lên cho cấp cao để xem lại. Đứng đầu là Thượng phẩm, dưới có Bảo đạo, Hiến đạo, Khai đạo và Tiếp đạo. Chi Thế có nhiệm vụ tiếp thu, xem xét, trình báo lên cấp trên những cáo trạng của người ngoài đạo hay tín đồ kiện tụng những vị chức sắc bất kể ở hàng nào. Đứng đầu là Thượng sanh, kế tới là Bảo thế, Hiến thế, Khai thế và Tiếp thế. Ba chi này hoạt động tương đối độc lập, theo nguyên tắc bảo mật, luôn rà soát và giám sát lẫn nhau để đảm bảo tính nghiêm minh của luật Đạo. Dưới Thập Nhị Thời Quân là Thập Nhị Bảo quân, gồm: Bảo văn pháp quân, Bảo phong quân, Bảo học quân, Bảo sanh quân, Bảo kinh quân, Bảo nghệ quân, Bảo hóa quân, Bảo y quân, Bảo anh quân, Bảo lão quân, Bảo chơn quân và Bảo tịnh quân.

Tương tự, trong tổ chức Cao Đài Tiên Thiên ở mỗi cấp chức sắc trong Tam đài đều có công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng lẻ, được quy định sáng tỏ theo Pháp Chánh Truyền. Ngoài ra, có thể nhận thấy tên gọi chức sắc Cửu Trùng Đài đã có sự liên kết giữa yếu tố thông minh (bốn thuật ngữ Phối sư, Chánh phối sư, Đầu sư, Chưởng pháp) và yếu tố vai mượn của Nho giáo (ba thuật ngữ Lễ sanh, Giáo hữu, Giáo sư) và Thiên Chúa giáo (thuật ngữ Giáo tông, prêtre, évêque, archevêque, cardinal, pape hay priest, bishop, archbishop, cardinal, pope). Việc vay mượn các thuật ngữ trong các nền văn hóa khác là thường gặp. Tuy nhiên, người Cao Đài Tiên Thiên hiểu và sử dụng các từ đó theo ý nghĩa riêng của mình. Đó là tiếp thu có lựa chọn.

Xem thêm: Phong Thủy Phòng Khách Cho Người Mệnh Thổ, Bài Trí Nhà Hợp Phong Thủy Cho Người Mệnh Thổ

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Lễ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II Nhỏ Trai Ở Miền Trung, Cúng đÁº§Y Tháng Nhỏ Trai MiềN Trung

Về mặt hình thức, yếu tố này cho thấy, ngoài tiếp thu Tam giáo phương Đông (Nho, Thích, Lão), còn có yếu tố Thiên Chúa trong nền tôn giáo tổng hợp Cao Đài Tiên Thiên. Về mặt nội dung, yếu tố này còn cho thấy rằng lúc Tam giáo (Nho, Thích, Lão) góp phần xây dựng nền giáo lý, nghi lễ, luật đạo thì Thiên Chúa giáo góp phần xây dựng cơ cấu tổ chức giáo hội cho Cao Đài Tiên Thiên.

2. Lưỡng phái đồng đẳng

Trong cơ cấu tổ chức của Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên chia làm hai phái: Nam phái và Nữ phái. Đầu Sư nam lãnh đạo Nam phái, Đầu Sư nữ lãnh đạo Nữ phái, gọi chung là Cửu Trùng Đài lưỡng phái, được đặt ngang nhau về phẩm vị chức sắc và nhiệm vụ chức trách. Đối với Nữ phái thì có 7 phẩm bậc từ tín đồ lên tới Đầu sư có trách nhiệm và quyền hạn đặt ngang hàng với Nam phái. Nam phái có 9 viện gồm: Ngoại Viện, Học Viện, Phước Viện do Thượng Chánh Phối sư làm Tổng lý; Nội Viện, Lễ Viện, Hòa Viện do Ngọc Chánh Phối sư làm Tổng lý; Hộ Viện, Công Viện, Nông Viện do Thái Chánh Phối sư làm Tổng lý. Mỗi viện có một chức sắc phẩm Phối sư làm Viện trưởng, có các chức sắc phẩm Giáo sư làm Viện phó và Từ hàn, thư ký giúp việc. Nữ phái có 6 viện gồm: – Nội Viện: lập hồ sơ tư nhân chức sắc, lo việc cầu phong, cầu thăng. Nghiên cứu và yêu cầu bổ nhiệm hay thuyên chuyển chức sắc hành đạo ở các địa phương. Lưu trữ, tiếp chuyển văn thư… – Lễ Viện: Xếp đặt thờ phượng, các nghi tiết cúng kiếng, tế lễ trong đạo. – Học Viện: phụ trách giáo dục và huấn luyện, soạn thảo, in ấn tài liệu hạnh đường huấn luyện. – Hộ Viện: Quản lý sản nghiệp và tài chính, lo việc thu xuất tiền do các nơi cúng hiến. – Công Viện: Tạo tác, tu sửa thánh tịnh và các cơ sở thờ tự trong đạo. – Lương Viện: Chăm lo về lương thực và việc ăn uống trong đạo. Các viện do Nữ Chánh Phối sư làm Tổng lý. Mỗi viện có một chức sắc nữ Phối sư làm Viện trưởng, có các chức sắc phẩm Giáo sư làm Viện phó và Từ hàn, thư ký giúp việc.

 

3. Dân chủ tập trung

Tổ chức của Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên có hai cấp: Cơ quan giáo quyền Trung ương và họ đạo cơ sở. – Cơ quan giáo quyền Trung ương Thượng hội: Thành phần gồm có các phẩm như Thượng phẩm, Thượng sanh, Tam Bảo Thời Quân (Bảo Đạo, Bảo Pháp, Bảo Thế) Hiệp Thiên Đài và phẩm Giáo Tông, 3 Chưởng pháp, 3 Đầu sư nam, 1 Đầu sư nữ Cửu Trùng Đài. Nếu khuyết phẩm Đầu sư, Chánh Phối sư được họp Thượng hội cho tới lúc đủ thành phần Thượng hội.

Thành phần Thượng Hội Cao Đài Tiên Thiên (2010 – 2015) Thượng hội là cơ quan cao nhất của Tiên Thiên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, có nhiệm vụ như: Chủ trì các sinh hoạt tôn giáo và giữ gìn chân truyền Đạo pháp; hướng dẫn Hội thánh hành đạo theo chương trình đã thông qua; xem xét thông qua những yêu cầu, chủ trương hành đạo trọng yếu của Hội thánh theo Hiến chương thích hợp với pháp luật Nhà nước; xét duyệt công cử, truy phong và kỷ luật chức sắc. Thượng hội có lập Văn phòng làm cơ quan lãnh đạo Hội thánh, đứng đầu Văn phòng Thượng hội là chức sắc phẩm Phối sư chịu trách nhiệm xử lý đạo sự. – Hội thánh: Thành phần gồm các chức sắc đang hành đạo từ Sĩ tải, Truyền trạng, Giám đạo, Thập nhị Bảo quân, Thập nhị Thời quân của Hiệp Thiên Đài và Giáo hữu, Giáo sư, Phối sư của Cửu Trùng Đài lưỡng phái. Hội thánh là cơ quan lãnh đạo trong hành chính đạo với nhiệm vụ như: Xây dựng chương trình hành đạo theo từng thời kỳ, tổ chức đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện chương trình đó; khắc phục những ước vọng chính đáng của tín đồ; tổ chức công cử chức sắc, chức việc; điều động chức sắc chức việc hành đạo tại Tòa thánh, các Ban đại diện tỉnh, thị thành và các họ đạo cơ sở; quan hệ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và chấp hành đúng pháp luật Nhà nước. Thượng hội đề cử ra Ban Thường Trực Hội thánh gồm 15 tới 19 vị, thông qua Đại hội Đại biểu Nhơn sanh biểu quyết tán thành. Thành phần Ban Thường Trực gồm: Bốn vị Chánh Phối sư lưỡng phái, ba vị Thời quân chi Đạo, chi Pháp, chi Thế. Ban Thường Trực sau lúc được Đại hội biểu quyết tán thành, sẽ có phiên họp trước nhất bỏ thăm kín để bầu ra 1 Trưởng ban, 3 Phó ban và các ủy viên.

Ban Thường Trực thay mặt Hội thánh quản lý các hoạt động của Hội thánh tới các cơ sở Thánh tịnh và các Viện của Hội thánh. Ban Thường Trực Hội thánh có quy chế hoạt động được Hội thánh thông qua và đệ trình Thượng hội thông qua, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm. Hội thánh lập Văn phòng làm việc do chức sắc phẩm Phối sư làm Trưởng phòng Hiệp lý, có từ 2 tới 3 Phó phòng phẩm Giáo sư hay Giáo hữu và các Từ hàn giúp việc dưới sự quản lý của Ban Thường Trực Hội thánh. – Họ Đạo ở cơ sở + Họ Đạo Thánh Tịnh Họ Đạo là đơn vị của Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, lúc thành lập mới phải được số tín đồ từ 500 người trở lên trong phạm vi xã hoặc liên xã và được xây dựng một ngôi thờ tự là trung tâm sinh hoạt tôn giáo tôn giáo. Mỗi Họ Đạo do một chức sắc phẩm Giáo Hữu đứng đầu làm Hội trưởng Ban Cai Quản, chịu trách nhiệm tất cả các mặt hoạt động tôn giáo và xã hội, lãnh đạo nhơn sanh tại địa phận hành đạo của mình. Hội trưởng do Ban Thường Trực bổ nhiệm, Họ Đạo bầu cử các vị Phó hội trưởng, Thủ bổn, Từ hàn và Tứ phòng (Thơ, lễ, công, lương). Dưới sự lãnh đạo của Ban Cai Quản, có bầu ra một Ban Trị Sự, Ban này chuyên lo đời sống và tu hành của nhơn sanh, chăm sóc tín đồ, thường tới tận tư gia viếng thăm, tương trợ người có hoàn cảnh khó khăn, động viên khuyến khích tín đồ tích cực hoạt động đạo sự. Lúc có đạo hữu từ trần thì Ban Trị sự phải góp ý về mặt tang lễ theo phép Đạo, đứng sớ cầu siêu, phối hợp với Phòng lễ để phụ trách việc quan, hôn, tang, tế. Nếu Họ Đạo có số tín đồ đông hơn ở nhiều xã thì được lập thêm Ban Trị sự. Chánh Trị Sự là chức sắc do Lý Giáo tông lập thành, nên cử những tín đồ kiểu mẫu tiêu biểu, nếu Lễ Sanh làm Chánh Trị Sự hoặc Phó Trị Sự lúc hành lễ phải mặc đồ Chánh, Phó Trị Sự. Tứ phòng gồm: Phòng Thơ:Có một vị Trưởng phòng thơ, chịu trách nhiệm lưu giữ kinh điển, sách vở, thánh ngôn, tài liệu học tập. Mỗi kỳ Sóc, Vọng tổ chức các lớp học tập cho nội bộ tín đồ, do Ban Cai Quản trình giảng hay vị Trưởng phòng thơ trình diễn. Phòng Lễ:Có một vị Trưởng phòng lễ, chịu trách nhiệm quản thủ việc nghi lễ của đạo tại Thánh tịnh, giáo dục tiết hạnh lễ nghĩa cho tín đồ. Đồng thời, huấn luyện ban nhạc công, ban đồng nhi, ban lễ sĩ. Phòng lễ liên kết Ban Trị Sự làm nhiệm vụ quan, hôn, tang, tế cho tín đồ và các hoạt động nghi lễ khác. Phòng Công:Có một vị trưởng phòng công, chịu trách nhiệm xây dựng tạo tác các công trình trong thánh tịnh, các nhà sở của đạo. Lập đề án tu sửa tu tạo phản ảnh lên cho Ban Cai Quản xem xét để thực hiện, chấp hành ý kiến của Ban Cai Quản về tu sửa tu bổ cơ sở thờ tự. Phòng Lương:Có một vị Trưởng phòng lương, chịu trách nhiệm sản xuất lương thực cung ứng cho thánh tịnh, phục vụ nhu cầu lương thực cho Họ đạo lúc có hội lễ, hợp lý lương thực để duy trì cho hoạt động đạo sự của Thánh tịnh. + Ban Đại Diện tỉnh, Thị thành: Mỗi tỉnh, thị thành có nhiều họ đạo sẽ thành lập một Ban Đại Diện có một chức sắc phẩm Giáo sư do Ban Thường Trực bổ nhiệm làm Trưởng ban, ngoài ra còn có các vị Phó ban và ủy viên do các Họ đạo bầu lên. Ban Đại Diện thường có từ 3 tới 5 vị. Trưởng Ban Đại Diện lãnh đạo chung, các vị phó ban hỗ trợ trưởng ban khắc phục thông qua sự thống nhất chung trong ban. Trong thành phần Ban Đại diện có một chức sắc Hiệp Thiên Đài với nhiệm vụ là ủy viên chịu trách nhiệm giám luật và hướng đạo, giúp Ban Đại diện thực hiện đúng luật Đạo và pháp luật nhà nước. Nhiệm vụ của Ban Đại Diện là thay mặt Ban Thường Trực Hội thánh khắc phục đạo sự tại tỉnh, thành mình đang phụ trách như sau: Truyền đạt chủ trương và chương trình hành đạo của Hội thánh tới các Họ đạo, hướng dẫn việc thực hiện sao cho đạt kết quả. Báo cáo tình hình hoạt động, phản ánh ước vọng chính đáng của nhơn sanh bằng văn bản về Hội thánh để Hội thánh lãnh đạo; Thường xuyên giám sát, nhắc nhở các Họ đạo trong việc thực hiện các văn bản hướng dẫn của Hội thánh tại địa phương; Xếp đặt và khắc phục các hoạt động sinh hoạt đạo sự thay cho Ban Thường Trực, tạo điều kiện cho các họ đạo quan hệ tương trợ lẫn nhau trong quá trình hành đạo; Củng cố và thắt chặt các mối quan hệ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tôn giáo bạn trong phạm vi hoạt động của mình.

 

4. Thống nhất hành đạo

Việc hành đạo của Cao Đài Tiên Thiên được thống nhất qua 3 hội. –Hội nghị Nhơn Sanh: Là hội nghị nhưng thành phần tham gia là cácĐại biểu Nhơn sanh, nhằm phản ánh ước vọng của chức sắc, tín đồ trong quá trình hành đạo, từ đó đề xuất kiến nghị lên Hội thánh, đồng thời giám sát các hoạt động của Hội thánh.Đại biểu nhơn sanhdo các Họ đạo đề cử lên. Đại biểu được chọn phải là người đảm bảo giữ đúng pháp giới, có nhiều đóng góp cho Đạo, là công dân tốt. Mỗi Họ đạo có từ 1 tới 3 đại biểu về dự Đại hội tại Tổ Đình Tòa Thánh Châu Minh vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm. –Hội nghị Hội Thánh: Là hội nghị do Ban Thường Trực Hội Thánh triệu tập, chức sắc Thái Chánh Phối sư chủ tọa quản lý, nhằm xét kiến nghị củaHội Nghị Nhơn sanh, lập thành đường lối kế hoạch hành đạo để trình lên Thượng Hội phê duyệt. Thành phần tham gia là chức sắc từ Giáo Hữu, Sĩ Tải trở lên. Hội nghị được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần vào ngày Rằm tháng 10 Âm lịch. – Hội nghị Thượng Hội: Là hội nghị của thành phần lãnh đạo cao nhất trong toàn nền Đạo, do các chức sắc cao nhất trong thành phần Thượng hội triệu tập và chủ trì nơi Tổ Đình Tòa Thánh Châu Minh. Hội nghị có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch hành đạo 5 năm và chương trình hành đạo 1 năm của Hội Thánh, đồng thời đưa ra các chủ trương mang tính trọng yếu của Đạo. Hội nghị được tổ chức mỗi năm một lần vào ngày Rằm tháng giêng Âm lịch. Ngoài ra, tính dân chủ còn được trình bày qua cơ chế công cử chức sắc theo Luật Công Cử chức sắc của Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên. Nội viện Hội thánh có trách nhiệm đề xuất với Ban Thường Trực danh sách các chức sắc chức việc đủ điều kiện quy định để ra ứng cử. Tóm lại, trên nền tảng chung về cơ cấu như Tam quyền, lưỡng đài, ba hội, tổ chức của Cao Đài Tiên Thiên được tạo nên một cách quy củ, trình bày phần nào mong muốn xây dựng một thiết chế dân chủ, đồng đẳng, nhân ái và trình bày sự vững mạnh của Cao Đài Tiên Thiên nhờ vào cơ cấu tổ chức, đồng thời cũng trình bày một mẫu hình nhà nước dân chủ có thêm yếu tố kì bí, nên có sức thu hút quần chúng ở Nam Bộ hướng tới một xã hội ko còn áp bức bất công như xã hội thực dân, nửa phong kiến như hiện nay nhưng họ đang sống. Điều này đã giải quyết được tâm lý của một bộ phận lớn cư dân nơi này. Chính nhờ tính tổ chức vững mạnh, Cao Đài Tiên Thiên sau bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, vẫn tiếp tục hiện hữu cho tới tận ngày nay.

Bạn thấy bài viết Người Đứng Đầu Đạo Cao Đài Gọi Là Gì, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Đà Nẵng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Người Đứng Đầu Đạo Cao Đài Gọi Là Gì, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Đà Nẵng bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button