Là gì

Nhà nước pháp quyền là gì? Ví dụ về nhà nước pháp quyền?

Nhà nước pháp quyền là gì? Ví dụ về nhà nước pháp quyền?

Hình Ảnh về: Nhà nước pháp quyền là gì? Ví dụ về nhà nước pháp quyền?

Video về: Nhà nước pháp quyền là gì? Ví dụ về nhà nước pháp quyền?

Wiki về Nhà nước pháp quyền là gì? Ví dụ về nhà nước pháp quyền?

Nhà nước pháp quyền là gì? Ví dụ về nhà nước pháp quyền?
-

Quá trình xây dựng, tăng trưởng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước là  tổ chức quyền lực, chính trị của xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, dân cư và chính quyền độc lập, có khả năng đặt ra và thực thi pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội nhất mực trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Theo ý kiến của thuyết giáo Mác – Lênin, nhà nước mang thực chất giai cấp. Nhà nước chỉ ra đời từ lúc xã hội phân chia giai cấp. Giai cấp nào thì nhà nước đó. Do trong xã hội nguyên thủy ko có phân chia giai cấp, nên trong xã hội nguyên thủy ko có Nhà nước. Đến giờ, đã có 4 kiểu Nhà nước được tạo nên: Nhà nước chủ nô, Nhà nước phong kiến, Nhà nước tư sản, Nhà nước vô sản (Nhà nước xã hội chủ nghĩa).

Còn theo Wikipedia, Pháp quyền (tiếng Anh: rule of law nghĩa đen: sự thống trị của pháp luật) là một triết lý chính trị nhưng theo đó, mọi công dân và thiết chế trong một quốc gia, nhà nước hoặc tập thể đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như nhau, bao gồm cả các nhà lập pháp và các nhà lãnh đạo.

Vậy, nhà nước pháp quyền được hiểu đơn giản là nhà nước được tổ chức và hoạt động trong phạm vi pháp luật, đó là hệ thống pháp luật dân chủ, phản ánh công lí, thích hợp với quyền tự nhiên của con người. 

Hiện nay có nhiều ý kiến không giống nhau về nhà nước pháp quyền. Ngay tại Việt Nam, quan niệm về nhà nước pháp quyền cũng khá phong phú. Chẳng hạn, nhà nước pháp quyền là toàn thể một quổc gia có trách nhiệm thực hiện công lí, phục tùng pháp luật và quan tâm đặc trưng tới việc tôn trọng các quyền của con người và nguyên tắc tương ứng.

Hay nhà nước pháp quyền là Nhà nước thừa nhận tẩt cả các đạo luật và văn bản dưới luật do cơ quan lập pháp và Chính phủ (trong phạm vi thẩm quyền của nó) đặt ra, đỏ là Nhà nước bị hạn chế bằng pháp luật, Nhà nước đứng trong pháp luật, chứ ko phải Nhà nước đứng ngoài hoặc đứng trên pháp luật. 

Tóm lại, có thể hiểu nhà nước pháp quyền là nhà nước đề cao vai trò của pháp luật trong đời sống nhà nước và xã hội, được tổ chức, hoạt động trên cơ sở một hệ thống pháp luật dần chủ, công bình và các nguyên tắc chủ quyên nhân dãn, phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo quyền con người, tự do tư nhân, công bình, bình đắng trong xã hội.

Ví dụ về nhà nước pháp quyền

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính là một nhà nước pháp quyền.

Tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (ngày 29/11/1991), lần trước hết khái niệm “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” được nêu ra tại Việt Nam và tiếp tục được khẳng định tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII của Đảng năm 1994… Tiếp theo là tại các Đại hội lần thứ X và XI của Đảng đã có bước tăng trưởng về chất trong nhận thức về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta.

Hiện nay, Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định:

– Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân;

– Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân nhưng nền tảng là liên minh giữa giai cấp người lao động với giai cấp nông dân và hàng ngũ trí thức;

– Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Nhà nước pháp quyền ra đời lúc nào?

Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền luôn gắn liền với tư tưởng tăng trưởng dân chủ đã tạo nên ngay từ thời cổ điển, trình bày trong ý kiến của các nhà tư tưởng của thời cổ điển như Xôcrat (469-399 Tr.CN), Arixtốt (384-322 Tr.CN), Xixêrôn (l06-43 Tr.CN). Những tư tưởng này đã được các nhà tư tưởng chính trị và pháp lý tư bản sau này như John Locke (1632 – 1704), Montesquieu (1698 – 1755), J.J.Rút-xô (1712 – 1778), I.Kant (1724 – 1804), Hêghen (1770 – 1831)… tăng trưởng như một toàn cầu quan pháp lý mới.

Cùng với các nhà lý luận nổi tiếng nói trên, nhiều nhà luật học, nhà tư tưởng lớn lao khác cũng đã góp phần tăng trưởng các tư tưởng về Nhà nước pháp quyền như Tômát Jepphecxơn (1743 – 1826 – tác giả của Tuyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776), Tômát Pên (1737 – 1809), Jôn A đam (1735 – 1826)…

Mặc dù ý tưởng về một cơ chế pháp quyền đã xuất hiện từ rất xa xưa, thậm chí từ thời cổ điển bởi các nhà tư tưởng phương Tây, hay tư tưởng pháp trị tại Trung Hoa cổ điển, nhưng mãi tới lúc nhà nước tư sản ra đời, với sự xuất hiện của nền dân chủ tư sản, nhà nước pháp quyền mới trở thành hiện thực.

Bởi theo nhiều nhận định, chỉ từ lúc xuất hiện dân chủ tư sản, mới có dịp và điều kiện để xuất hiện nhà nước pháp quyền. Do vậy trên thực tiễn tồn tại khái niệm nhà nước pháp quyền tư sản và về thực chất nhà nước pháp quyền đang được tuyên bố xây dựng ở hồ hết tất cả quốc gia tư bản tăng trưởng và đang tăng trưởng.

Tại Việt Nam, nhà nước pháp quyền đã được chính thức nhập cảng vào Việt Nam từ cuối năm 1991. Chính Tổng bí thư Đỗ Mười đã nêu lên khái niệm này trước tiên trong một bài nói tại hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương khóa 07 ngày 29/11/1991.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ tức là gì?

Nhà nước pháp quyền là thành tựu của văn minh nhân loại, phản ánh trình độ tăng trưởng cao về tổ chức, hoạt động nhà nước, về pháp luật và thực hiện pháp luật. 

Khác với nhà nước pháp quyền tư sản, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mang thực chất của cơ chế xã hội chủ nghĩa, tức là “trình bày và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo và bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân. Thông qua thực thi pháp luật, Nhà nước đảm bảo các điều kiện để nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm hại lợi ích của Tổ quốc và nhân dân”.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân đã tạo ra cơ chế vận hành hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để cơ chế này thực sự có hiệu quả yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải phát huy tốt vai trò của các chủ thể trong hệ thống này, đặc trưng vai trò của nhân dân. 

Để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần tập trung vào những nội dung chủ yếu:

Một là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo phương châm: đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm.

Hai là, đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước, trước hết đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất; đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, tăng lên chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các ngành; xây dựng cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh bảo vệ công lý và quyền con người, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, xây dựng nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ba là, liên kết chặt chẽ giữa “đức trị” và “pháp trị”, liên kết giữa “xây” và “chống”, ko được coi nhẹ mặt nào. Đi đôi với giáo dục đạo đức, phải kiên quyết với những hành vi vi phi pháp luật, trừng trị nghiêm khắc những người phạm tội, dù người đó ở cương vị nào.

Bốn là, mở rộng dân chủ đi đôi tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ thực sự của nhân dân. Thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân trên mọi mặt đời sống xã hội. Gắn thực hiện dân chủ với tăng cường pháp chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng lên chất lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Năm là, xây dựng một hàng ngũ cán bộ, công chức vừa là người lãnh đạo, vừa là người tôi tớ trung thành của nhân dân. Người luôn coi “cán bộ là gốc của mọi công việc”, và đặt ra yêu cầu cao đối với hàng ngũ cán bộ, công chức chính quyền nhà nước, thông qua cán bộ, công chức nhưng trình bày trách nhiệm trước nhân dân. Muốn thế, cán bộ vừa phải biết công việc quản lý nhà nước, vừa phải “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, vừa phải nêu cao phẩm chất đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Ko chỉ quan tâm tới việc xây dựng pháp luật và hàng ngũ cán bộ công chức nhà nước ngang tầm nhiệm vụ, Người còn yêu cầu cán bộ và cơ quan nhà nước ko những phải làm tốt công việc tuyên truyền, phổ quát Hiến pháp, pháp luật trong nhân dân, nhưng còn phải đặc trưng “kiểu mẫu trong việc thi hành Hiến pháp và các quy tắc”.
 

Nhà nước pháp quyền có đặc trưng gì?

Mỗi nhà nước pháp quyền có những đặc trưng riêng. Đối với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang những đặc trưng sau đây:

– Của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân: Nhà nước Việt Nam hiện nay là nhà nước của dân, do chính nhân tư thục qua thông qua cơ chế bầu cử dân chủ. Tư tưởng về một nhà nước của dân, do dân, vì dân đã được thiết chế hoá thành một mục tiêu hiến định ngay trong bản Hiến pháp trước hết của chính thể dân chủ cộng hoà ở nước ta – Hiến pháp 1946: “Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân” (Lời nói đầu – Hiến pháp 1946). Đặc điểm này của Nhà nước ta tiếp tục được khẳng định trong các bản Hiến pháp 1959, 1980 và 1992.

– Tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp. Hiến pháp được coi là Đạo luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy định cơ chế chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước. Sự hiện diện của Hiến pháp là điều kiện quan trọng nhất đảm bảo sự ổn định xã hội và sự an toàn của người dân.

Những ý kiến lớn, những nội dung cơ bản của Hiến pháp là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự duy trì quyền lực nhà nước, cho sự làm chủ của nhân dân. Và đó chính là nền tảng có tính chất hiến định để xem xét, nhận định sự hợp hiến hay ko hợp hiến của các đạo luật, cũng như các quyết sách khác của Nhà nước và của các tính chất chính trị, tính chất xã hội.

Hiến pháp có một vai trò quan trọng tương tự trong việc duy trì quyền lực của nhân dân, cho nên, việc xây dựng và thực hiện một cơ chế hữu hiệu cho việc phát hiện, nhận định và phán quyết về những quy định và hoạt động trái với Hiến pháp là rất cần thiết trong tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay.

– Quản lý xã hội bằng pháp luật, đảm bảo vị trí tối thượng của pháp luật trong đời sống xã hội. Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam là kết quả của sự thiết chế hoá đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá giáo dục khoa học, đối nội, đối ngoại. Pháp luật trình bày ý chí và ước vọng của nhân dân, thích hợp với hiện thực khách quan, xúc tiến tiến bộ xã hội. Vì vậy, nói tới pháp luật trong Nhà nước pháp quyền là nói tới tính pháp luật khách quan của các quy định pháp luật, chứ ko phải chỉ nói tới nhu cầu đặt ra pháp luật, vận dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật một cách chung chung với mục tiêu tự thân của nó.

Pháp luật của Nhà nước ta phản ánh đường lối, chính sách của Đảng và lợi ích của nhân dân. Vì vậy, pháp luật phải trở thành phương thức quan trọng đối với tính chất và hoạt động của Nhà nước và là thước đo trị giá phổ quát của xã hội ta: công bình, dân chủ, đồng đẳng – những tố chất cần thiết cho sự tăng trưởng tiến bộ và vững bền của Nhà nước và xã hội ta.

– Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, các quyền và tự do của công dân, giữ vững mối liên hệ giữa Nhà nước và công dân, giữa Nhà nước và xã hội. Văn kiện Đại hội Đảng IX xác định rõ những phương châm cơ bản: xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân rà soát” đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt các cơ chế làm chủ của nhân dân: làm chủ thông qua đại diện (là cơ quan dân cử và các đoàn thể), làm chủ trực tiếp bằng các hình thức nhân dân tự quản, bằng việc xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước tại cơ sở. Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới phong cách, đảm bảo dân chủ trong quá trình sẵn sàng ra quyết định và thực hiện các quyết định.

– Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp, có sự rà soát, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyền lực nhà nước.

– Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây là một thế tất lịch sử và thế tất khách quan.

+ Đối với dân tộc Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước, đối với xã hội ko chỉ là thế tất lịch sử, thế tất khách quan nhưng còn ở chỗ sự lãnh đạo đó có cơ sở đạo lý thâm thúy và cơ sở pháp lý vững vàng.

+ Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản – Đảng duy nhất cầm quyền đối với đời sống xã hội và đời sống nhà nước ko những ko trái (tranh chấp) với thực chất nhà nước pháp quyền nói chung nhưng còn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết đối với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta. Trong ý nghĩa đó, nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động là một trong những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Đối với Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo chính trị, quyết định phương hướng chính trị của Nhà nước, đảm bảo cho Nhà nước ta thực sự là tổ chức thực hiện quyền lực của nhân dân, thực sự của dân, do dân và vì dân, để thực hiện thành công công cuộc đổi mới non sông theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng bằng các hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…

Trên đây là trả lời nhà nước pháp quyền là gì? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 

 19006199 để được hỗ trợ. 
[rule_{ruleNumber}]

#Nhà #nước #pháp #quyền #là #gì #Ví #dụ #về #nhà #nước #pháp #quyền

Bạn thấy bài viết Nhà nước pháp quyền là gì? Ví dụ về nhà nước pháp quyền? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Nhà nước pháp quyền là gì? Ví dụ về nhà nước pháp quyền? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button