Là gì

Payment order là gì?
Hiện nay, việc sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế rất phổ thông, một trong những thuật ngữ được sử dụng khá thường xuyên đó là Payment order. Vì vậy Lệnh trả tiền là gì?

Chúng tôi sẽ phân phối cho bạn những nội dung cơ bản liên quan tới Lệnh trả tiền là gì? qua bài viết dưới đây.

Lệnh trả tiền là gì?

Lệnh trả tiền là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng phổ thông trong lĩnh vực kinh tế. Lệnh chi theo nghĩa tiếng Việt được hiểu là lệnh chi.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 46/2014 / TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trả tiền ko dùng tiền mặt:

“3. Dịch vụ trả tiền ủy nhiệm chi, dịch vụ trả tiền ủy nhiệm chi (sau đây gọi tắt là dịch vụ trả tiền ủy nhiệm chi) là việc nhà băng yêu cầu người nộp tiền trích một số tiền nhất mực trên tài khoản trả tiền. của người trả tiền để trả tiền hoặc chuyển tiền cho người thụ hưởng. Người thụ hưởng có thể là người trả tiền ”.

Theo quy định trên, có thể hiểu Ủy nhiệm chi hay Ủy nhiệm chi là lệnh hướng dẫn chuyển tiền tới một tài khoản xác định. Hay hiểu một cách cụ thể, việc nhà băng thực hiện yêu cầu của người trả tiền là trích một khoản tiền nhất mực trên tài khoản séc của người trả tiền để trả tiền hoặc chuyển tiền cho người thụ hưởng.

Lệnh trả tiền có thể được thực hiện qua đường bưu điện hoặc các phương tiện khác.

Thứ tự ủy nhiệm chi được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 46/2014 / TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trả tiền ko dùng tiền mặt, bao gồm các hoạt động sau:

Nhà băng xây dựng và ban hành thứ tự nội bộ về trả tiền lệnh chi:

+ Lập, giao, nhận lệnh chi: Người trả tiền lập lệnh chi, gửi nhà băng nơi mở tài khoản trả tiền để trích tài khoản trả tiền cho người thụ hưởng.

+ Kiểm soát ủy quyền

Lúc thu được lệnh chi, nhà băng phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính hợp pháp, hợp thức của chứng từ.

+ Xử lý chứng từ và hạch toán

+ Nhà băng có trách nhiệm thông báo đầy đủ, kịp thời cho người dùng các bản báo Nợ, báo Có theo phương thức và thời kì báo Nợ, báo Có theo thoả thuận giữa nhà băng và người dùng, thích hợp với quy định của pháp luật. luật.

Người nào đã tạo Lệnh trả tiền?

Khoản 1 Điều 8 Thông tư 46/2014 / TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trả tiền ko dùng tiền mặt quy định về mẫu văn bản ủy nhiệm chi như sau:

“trước nhất. Mẫu tài liệu ủy quyền trả tiền bao gồm các yếu tố chính sau:

a) Ủy nhiệm chi (hoặc ủy nhiệm chi), số lượng chứng từ;

b) Ngày, tháng, năm lập ủy nhiệm chi;

c) Tên, địa chỉ, số tài khoản trả tiền của người nộp tiền;

d) Tên nhà băng phục vụ người trả tiền;

đ) Tên, địa chỉ, số tài khoản trả tiền của người thụ hưởng;

e) Tên nhà băng phục vụ người thụ hưởng;

g) Nội dung trả tiền;

h) Số tiền trả tiền bằng chữ và bằng số;

i) Ngày, tháng, năm ủy nhiệm chi;

k) Chữ ký (chữ ký tay đối với chứng từ giấy và chữ ký điện tử đối với chứng từ điện tử) của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền và chữ ký của những người có liên quan tới chứng từ theo quy định. các quy định. quy định của pháp luật; ký hiệu đơn vị (nếu có).

Nhà băng được phép quy định thêm các yếu tố trên lệnh chi cho thích hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động của đơn vị mình nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. “

Căn cứ vào các quy định trên, chúng tôi có thể xác định tác giả của giấy ủy quyền chỉ là người dùng. Người dùng phải lập, ký và chỉ căn cứ vào lệnh đó để trích tiền trong tài khoản của người dùng và chuyển cho người thụ hưởng. Nhà băng ko được tự ý trích tiền từ tài khoản của người dùng để chuyển cho người thụ hưởng, trừ trường hợp có thỏa thuận bằng văn bản với người dùng.

CAD là phương tiện trả tiền là gì?

Cad là viết tắt của cụm từ tiếng anh Cash Against Document là một phương thức trả tiền trong hoạt động xuất nhập khẩu và nó có lợi cho nhà xuất khẩu.

CAD là phương thức trả tiền giao một bộ chứng từ trả tiền, trong đó nhà nhập khẩu yêu cầu nhà băng mở tài khoản ủy thác để trả tiền cho nhà xuất khẩu, nhà xuất khẩu sau lúc hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ xuất trình bộ chứng từ cho nhà băng để nhận tiền trả tiền.

Thứ tự thực hiện phương thức trả tiền cad như sau:

+ Sau lúc ký thỏa thuận với Nhà xuất khẩu, Nhà nhập khẩu cần tới nhà băng nơi mình mở tài khoản để yêu cầu dịch vụ CAD.

+ Sau lúc nhà nhập khẩu chuyển đủ số tiền ký quỹ, một tài khoản ủy thác sẽ được mở để ghi số tiền ký quỹ, đồng thời Nhà băng cũng sẽ thông báo cho nhà xuất khẩu rằng tài khoản ủy thác đang hoạt động.

+ Sau lúc rà soát các điều kiện của tài khoản uỷ thác, nếu đồng ý, người xuất khẩu giao hàng cho người vận chuyển để giao hàng tới vị trí nhưng mà người nhập khẩu yêu cầu.

+ Sau lúc giao hàng, người xuất khẩu sẽ xuất trình bộ chứng từ thích hợp cho nhà băng.

+ Nhà băng rà soát các chứng từ theo yêu cầu của Biên bản ghi nhớ, nếu thấy thích hợp, ghi có nhà xuất khẩu và ghi nợ vào tài khoản ký quỹ của nhà nhập khẩu, sau lúc thu phí dịch vụ nhà băng theo hướng dẫn. trong Bản ghi nhớ.

+ Nhà băng trả lại bộ chứng từ cho người xuất khẩu.

Sau đây là nội dung bài viết về Lệnh trả tiền là gì?Chúng tôi kỳ vọng sẽ phân phối những thông tin hữu ích cho độc giả.

Lệnh trả tiền là gì?

Hình ảnh của:
Lệnh trả tiền là gì?

Video về:
Lệnh trả tiền là gì?

Wiki về
Lệnh trả tiền là gì?


Payment order là gì?

Hiện nay, việc sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế rất phổ thông, một trong những thuật ngữ được sử dụng khá thường xuyên đó là Payment order. Vì vậy Lệnh trả tiền là gì?

Chúng tôi sẽ phân phối cho bạn những nội dung cơ bản liên quan tới Lệnh trả tiền là gì? qua bài viết dưới đây.

Lệnh trả tiền là gì?

Lệnh trả tiền là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng phổ thông trong lĩnh vực kinh tế. Lệnh chi theo nghĩa tiếng Việt được hiểu là lệnh chi.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 46/2014 / TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trả tiền ko dùng tiền mặt:

“3. Dịch vụ trả tiền ủy nhiệm chi, dịch vụ trả tiền ủy nhiệm chi (sau đây gọi tắt là dịch vụ trả tiền ủy nhiệm chi) là việc nhà băng yêu cầu người nộp tiền trích một số tiền nhất mực trên tài khoản trả tiền. của người trả tiền để trả tiền hoặc chuyển tiền cho người thụ hưởng. Người thụ hưởng có thể là người trả tiền ”.

Theo quy định trên, có thể hiểu Ủy nhiệm chi hay Ủy nhiệm chi là lệnh hướng dẫn chuyển tiền tới một tài khoản xác định. Hay hiểu một cách cụ thể, việc nhà băng thực hiện yêu cầu của người trả tiền là trích một khoản tiền nhất mực trên tài khoản séc của người trả tiền để trả tiền hoặc chuyển tiền cho người thụ hưởng.

Lệnh trả tiền có thể được thực hiện qua đường bưu điện hoặc các phương tiện khác.

Thứ tự ủy nhiệm chi được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 46/2014 / TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trả tiền ko dùng tiền mặt, bao gồm các hoạt động sau:

Nhà băng xây dựng và ban hành thứ tự nội bộ về trả tiền lệnh chi:

+ Lập, giao, nhận lệnh chi: Người trả tiền lập lệnh chi, gửi nhà băng nơi mở tài khoản trả tiền để trích tài khoản trả tiền cho người thụ hưởng.

+ Kiểm soát ủy quyền

Lúc thu được lệnh chi, nhà băng phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính hợp pháp, hợp thức của chứng từ.

+ Xử lý chứng từ và hạch toán

+ Nhà băng có trách nhiệm thông báo đầy đủ, kịp thời cho người dùng các bản báo Nợ, báo Có theo phương thức và thời kì báo Nợ, báo Có theo thoả thuận giữa nhà băng và người dùng, thích hợp với quy định của pháp luật. luật.

Người nào đã tạo Lệnh trả tiền?

Khoản 1 Điều 8 Thông tư 46/2014 / TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trả tiền ko dùng tiền mặt quy định về mẫu văn bản ủy nhiệm chi như sau:

“trước nhất. Mẫu tài liệu ủy quyền trả tiền bao gồm các yếu tố chính sau:

a) Ủy nhiệm chi (hoặc ủy nhiệm chi), số lượng chứng từ;

b) Ngày, tháng, năm lập ủy nhiệm chi;

c) Tên, địa chỉ, số tài khoản trả tiền của người nộp tiền;

d) Tên nhà băng phục vụ người trả tiền;

đ) Tên, địa chỉ, số tài khoản trả tiền của người thụ hưởng;

e) Tên nhà băng phục vụ người thụ hưởng;

g) Nội dung trả tiền;

h) Số tiền trả tiền bằng chữ và bằng số;

i) Ngày, tháng, năm ủy nhiệm chi;

k) Chữ ký (chữ ký tay đối với chứng từ giấy và chữ ký điện tử đối với chứng từ điện tử) của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền và chữ ký của những người có liên quan tới chứng từ theo quy định. các quy định. quy định của pháp luật; ký hiệu đơn vị (nếu có).

Nhà băng được phép quy định thêm các yếu tố trên lệnh chi cho thích hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động của đơn vị mình nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. “

Căn cứ vào các quy định trên, chúng tôi có thể xác định tác giả của giấy ủy quyền chỉ là người dùng. Người dùng phải lập, ký và chỉ căn cứ vào lệnh đó để trích tiền trong tài khoản của người dùng và chuyển cho người thụ hưởng. Nhà băng ko được tự ý trích tiền từ tài khoản của người dùng để chuyển cho người thụ hưởng, trừ trường hợp có thỏa thuận bằng văn bản với người dùng.

CAD là phương tiện trả tiền là gì?

Cad là viết tắt của cụm từ tiếng anh Cash Against Document là một phương thức trả tiền trong hoạt động xuất nhập khẩu và nó có lợi cho nhà xuất khẩu.

CAD là phương thức trả tiền giao một bộ chứng từ trả tiền, trong đó nhà nhập khẩu yêu cầu nhà băng mở tài khoản ủy thác để trả tiền cho nhà xuất khẩu, nhà xuất khẩu sau lúc hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ xuất trình bộ chứng từ cho nhà băng để nhận tiền trả tiền.

Thứ tự thực hiện phương thức trả tiền cad như sau:

+ Sau lúc ký thỏa thuận với Nhà xuất khẩu, Nhà nhập khẩu cần tới nhà băng nơi mình mở tài khoản để yêu cầu dịch vụ CAD.

+ Sau lúc nhà nhập khẩu chuyển đủ số tiền ký quỹ, một tài khoản ủy thác sẽ được mở để ghi số tiền ký quỹ, đồng thời Nhà băng cũng sẽ thông báo cho nhà xuất khẩu rằng tài khoản ủy thác đang hoạt động.

+ Sau lúc rà soát các điều kiện của tài khoản uỷ thác, nếu đồng ý, người xuất khẩu giao hàng cho người vận chuyển để giao hàng tới vị trí nhưng mà người nhập khẩu yêu cầu.

+ Sau lúc giao hàng, người xuất khẩu sẽ xuất trình bộ chứng từ thích hợp cho nhà băng.

+ Nhà băng rà soát các chứng từ theo yêu cầu của Biên bản ghi nhớ, nếu thấy thích hợp, ghi có nhà xuất khẩu và ghi nợ vào tài khoản ký quỹ của nhà nhập khẩu, sau lúc thu phí dịch vụ nhà băng theo hướng dẫn. trong Bản ghi nhớ.

+ Nhà băng trả lại bộ chứng từ cho người xuất khẩu.

Sau đây là nội dung bài viết về Lệnh trả tiền là gì?Chúng tôi kỳ vọng sẽ phân phối những thông tin hữu ích cho độc giả.

[rule_{ruleNumber}]

# Trả tiền # đặt hàng # là # gì

Nguồn:

Lệnh trả tiền là gì?

Bạn thấy bài viết Payment order là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Payment order là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button