Là gì

Tài sản dài hạn là gì? Ví dụ về tài sản dài hạn

Bạn đang tìm chủ đề về => Tài sản dài hạn là gì? Ví dụ về tài sản dài hạn bên phải? Nếu cũng đúng tương tự, mời bạn xem ngay tại đây. Xem thêm câu hỏi là gì? khác ở đây => Cái gì?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ mang tới cho độc giả những thông tin hữu ích giúp trả lời thắc mắc Tài sản dài hạn là gì? Mời các bạn theo dõi và tham khảo:

Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn là tài sản được doanh nghiệp dự kiến ​​sử dụng, thay thế, thu hồi trong thời kì dài (trên 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp) và có trị giá lớn (từ 10.000 đồng). lên tới 10.000 VND). 000 VND trở lên) – một trị giá được coi là tài sản dài hạn theo quy định của quốc gia.

Các loại tài sản dài hạn là gì?

Ngoài việc trả lời Tài sản dài hạn là gì? chúng tôi giúp bạn làm ví dụ về tài sản dài hạn trong quá khứ tài sản dài hạn trong doanh nghiệp.

Trong một doanh nghiệp, tài sản dài hạn bao gồm:

1 / Tài sản cố định hữu hình:

+ Các tòa nhà và công trình kiến ​​trúc;

+ Máy móc thiết bị;

+ Phương tiện vận chuyển và truyền tải

+ Thiết bị và dụng cụ quản lý

+ Cây lâu năm, động vật làm việc và thành phẩm

+ Tài sản cố định khác.

2 / TSCĐ thuê tài chính;

3 / Tài sản cố định vô hình:

+ Quyền sử dụng đất;

+ Quyền phát hành;

+ Bản quyền và bằng sáng chế;

+ Nhãn hiệu hàng hóa;

+ Ứng dụng máy tính;

+ Giấy phép và giấy phép nhượng quyền thương nghiệp;

+ Các tài sản vô hình khác.

4 / Khấu hao tài sản cố định:

+ Khấu hao tài sản cố định hữu hình;

+ Khấu hao TSCĐ thuê tài chính;

+ Khấu hao tài sản cố định vô hình;

+ Khấu hao bất động sản đầu tư.

5 / Đầu tư bất động sản;

6 / Đầu tư vào các doanh nghiệp con;

7 / Góp vốn liên doanh;

8 / Đầu tư vào các doanh nghiệp liên kết;

9 / Các khoản đầu tư dài hạn khác:

+ Cổ phiếu;

+ Trái phiếu;

+ Các khoản đầu tư dài hạn khác.

10 / Dự phòng ưu đãi đầu tư dài hạn

11 / Xây dựng cơ bản dở dang

+ Sắm sửa tài sản cố định;

+ Xây dựng cơ bản;

+ Tu sửa lớn TSCĐ.

12 / Chi phí trả trước dài hạn;

13 / Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14 / Đặt cọc, ký quỹ dài hạn.

Nguyên tắc kế toán Tài sản dài hạn

1 / Trong mọi trường hợp, kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc ghi nhận theo nguyên giá (giá thực tiễn của TSCĐ) và trị giá còn lại của TSCĐ.

2 / Kế toán TSCĐ phải phản ánh được 3 tiêu chí trị giá của TSCĐ: Nguyên giá, hao mòn và trị giá còn lại của TSCĐ.

Trị giá còn lại = Nguyên giá – Trị giá hao mòn TSCĐ.

3 / Kế toán phải phân loại TSCĐ theo phân loại quy định trong báo cáo kế toán thống kê và phục vụ công việc quản lý, tổng hợp các tiêu chí của Nhà nước.

4 / Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn như: Đầu tư chứng khoán dài hạn, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản … kế toán phải phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm. theo giá thực tiễn (đối với chứng khoán, bất động sản, … góp vốn liên doanh). Đồng thời, phải mở sổ kế toán cụ thể để theo dõi từng khoản đầu tư tài chính dài hạn và các khoản chi phí (nếu có), lợi nhuận phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.

Tách tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Điều 102, Khoản 4, Thông tư 200/2014 / TT-BTC quy định các nguyên tắc lập và trình diễn báo cáo tài chính của doanh nghiệp phục vụ giả thiết hoạt động liên tục, được phân loại là ngắn hạn và dài hạn như sau:

Tài sản và nợ phải trả trên bảng hợp lý kế toán phải được trình diễn là ngắn hạn và dài hạn; Trong mỗi phần ngắn hạn và dài hạn, các chỉ số được sắp xếp theo tính thanh khoản theo trật tự giảm dần.

– Tài sản hoặc nợ phải trả có thời kì đáo hạn còn lại ko quá 12 tháng hoặc của một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời khắc báo cáo được phân loại là tài sản ngắn hạn;

– Các tài sản và nợ phải trả ko được phân loại là ngắn hạn được phân loại là dài hạn.

– Tại thời khắc lập báo cáo tài chính, kế toán phải phân loại lại tài sản, nợ phải trả dài hạn của kỳ trước nhưng có thời kì đáo hạn còn lại ko quá 12 tháng hoặc của một chu kỳ sản xuất kinh doanh. kinh doanh thông thường, kể từ thời khắc báo cáo là ngắn hạn. “

Tương tự, mặc dù VAS sử dụng thuật ngữ “trong vòng 12 tháng” và Điều 102 của cơ chế kế toán sử dụng thuật ngữ “ko quá 12 tháng”, nhưng thực chất của hai thuật ngữ là giống nhau. Điều này đảm bảo tính nhất quán giữa VAS và VET. Tuy nhiên, trong các quy định cụ thể của cơ chế kế toán, có những nội dung thuyết minh ko thích hợp với nguyên tắc lập báo cáo tài chính, thể hiện nay Điều 102. Cụ thể như sau:

– Điều 35, lúc chứng minh tiêu chuẩn TSCĐ thì ghi “Có thời kì sử dụng từ 1 năm trở lên”. Điều này ko có ý nghĩa vì “một năm trở lên” có tức là bao gồm các tài sản có thời kì sử dụng hữu ích là 12 tháng. Trong lúc đó, tài sản có thời hạn sử dụng 12 tháng vẫn được xếp vào nhóm “trong vòng 12 tháng” hoặc “ko quá 12 tháng”, tức là phải nằm trong nhóm tài sản ngắn hạn. Trong lúc đó, tài sản cố định là một loại tài sản dài hạn.

– Nhiều trường hợp được phân loại là ngắn hạn dựa trên mốc thời kì “dưới 12 tháng” và dài hạn dựa trên mốc thời kì “từ 12 tháng”. Việc quy định “dưới 12 tháng” đối với tài sản và nợ ngắn hạn và “từ 12 tháng” đối với tài sản và nợ dài hạn trong những trường hợp này là ko hợp lý và ko thích hợp với nguyên tắc lập báo cáo tài chính. chính, được nói đến trong Điều 102.:

+ Điều 16, Mục 1, Điểm b, lúc phân loại các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn, ghi “Tại thời khắc lập báo cáo tài chính, kế toán căn cứ vào thời hạn còn lại (dưới 12 tháng hoặc từ 12 tháng). hoặc hơn, kể từ ngày báo cáo) để chứng minh. như một tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn.

+ Điều 112, Mục 1.2.1, Điểm a, lúc trình bày nguyên tắc phân loại tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, thì ghi “Tài sản, công nợ được thu hồi, trả tiền từ 12 tháng trở lên, kể từ ngày lập báo cáo. được xếp vào loại dài hạn ”.

+ Tại bút toán tiêu chí “Nợ dài hạn” (Mã số 330) của Bảng hợp lý kế toán có dòng chữ “Là bút toán tổng hợp phản ánh tổng trị giá các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp, bao gồm cả số nợ tới hạn còn lại là từ 12 tháng trở lên,… ”.

– Trong cơ chế kế toán tổng thể, lúc phân biệt ngắn hạn và dài hạn thì căn cứ vào thời kỳ 12 tháng và tính tại thời khắc báo cáo, nhưng tại Điều 112, lúc hướng dẫn phân loại chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, nó dựa trên “thời kì trả trước” tức là thời kì phát sinh khoản trả tiền trước, ko phải thời kì báo cáo. Đây là trường hợp duy nhất có sự khác lạ trong cách phân loại tài sản ngắn hạn và dài hạn so với các nguyên tắc chung trong cơ chế kế toán và VAS.

Tài sản dài hạn có thể bao gồm các khoản đầu tư dài hạn như cổ phiếu và trái phiếu hoặc bất động sản. Vốn “bất động sản, nhà máy và thiết bị” cũng được bao gồm trong tài sản dài hạn, ngoại trừ phần được chỉ định để đưa vào chi phí hoặc chiết khấu trong năm nay.

Tài sản vốn là tài sản hoạt động dài hạn hữu ích trong một khoảng thời kì. Doanh nghiệp ko phải khấu trừ toàn thể nguyên giá của tài sản vào thu nhập ròng trong năm, nhưng tài sản được sắm nếu nó có trị giá hơn một năm. Điều này là do một hội nghị kế toán được gọi là khấu hao.

Dưới đây là những san sớt liên quan tới Tài sản dài hạn là gì? Chúng tôi mong thu được phản hồi và đóng góp của bạn.


Nguồn: Cungdaythang.com

# thời hạn # dài hạn # là gì # gì # Ví dụ # của # thời hạn # dài hạn # dài hạn

Bạn thấy bài viết Tài sản dài hạn là gì? Ví dụ về tài sản dài hạn có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Tài sản dài hạn là gì? Ví dụ về tài sản dài hạn bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Tài #sản #dài #hạn #là #gì #Ví #dụ #về #tài #sản #dài #hạn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button